ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ஹலால் அறுப்பு முறைக்கு அச்சுறுத்தல்!

If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; `yhy; mWg;G Kiwf;F mr;RWj;jy;!

kpfTk; mtrukhf  nray;glTk;

mkhDy;yh fkhy;jPd; (mkhdj;];)

If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; kpUfq;fis czTf;fhf `yhyhf kpUfq;fspd; czu;r;rpfis kOq;fr; nra;ahky; (Non Stun Slaughter) mWf;Fk; Kiwapy; kpUfq;fspd; cupikfs;  kPwg;gLtjhfTk; kjq;fspd; cupikfs; kpUfq;fspd; cupikfis tpl cau;e;Js;sjhfTk; ,e;j `yhy; Kiw jLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;F Mjuthf xU ,yl;rj;Jf;Fk; Nkw;gl;l  ifvOj;Jf;fs; gpupj;jhdpa fhy; eil rq;fj;jpdhy; ngwg;gl;L tpz;zg;gk; jahupj;J Kd; itf;fg;gl;Ls;sjhy; ,t;tplak; gpupj;jhdpa ghuhSkd;wj;jpy; 23 – 02 – 2015y; tpthjpf;fg;gl ,Uf;fpd;wJ. vkJ ifapypUf;fpd;w cupikahd `yhy; Kiwia ghJfhg;gjw;F jdf;F Kbe;j Kaw;rpia mtrukhf nra;tJ xt;nthUtuJk; flikahFk;.

vdNt ghuhSkd;w tpthjk; Muk;gpg;gjw;F Kd;G `yhy; Kiwf;F Mjuthf xU ,yl;rj;Jf;F Nkw;gl;l ifnaOj;Jfisg; ngw;W `yhiy ghJfhf;f ,izaj; jsq;fs; Kaw;rp nra;J nfhz;bUf;fpd;wd.

,];yhk; kpUfq;fis fUizAld; elj;JfpwJ. mtw;iw mWf;Fk; NghJ  kpff; Fiwe;j tij nfhLf;Fk; KiwiaNa ifahSfpd;wJ. ,];yhkpa A+j mWg;G Kiwfs; tij Fiwe;jJ vd;w tplaj;ij   tpQ;Qhd G+u;tkhf ep&gpf;fg;gl;Ls;sij gpd;tUk; ,izaj; jsq;fspy; ghu;f;fyhk;.

www.grandin.com/ritual/rec.ritual.slaughter.html.

nrd;w thuk; gaq;futhj jLg;G kNrhjh> ,e;j thuk; `yhy; vjpu;g;G kNrhjh> mLj;j thuk; Ntnwhd;iw Kd; itg;ghu;fs;. ekJ mkiy nra;J nfhz;L Raeykhf if fl;bg; ghu;uj;Jf; nfhz;bUf;Fk; Neuky;y ,J. K];ypk;fs; tpopj;J vo Ntz;Lk.; nray;gl Ntz;Lk;. Fuy; nfhLf;f Ntz;Lk;.

Kjypy; my;yh`;tplk; ,];yhj;ijAk; K];ypk;fisAk; kj cupikfisAk; ghJfhf;Fk;gb JM Nfw;f Ntz;Lk;. mj;NjhL `yhy; Kiwia ghJfhg;gjw;fhf jahhupf;fg;gl;bUf;Fk; tpz;zg;gj;jpy; gpd;tUk; ,izaj;jsj;jpy; cldbahf ifnaOj;jpLtJld; ekf;F njhlu;Gs;s midtiuAk; cldbahf if vOj;jplr; nra;a Ntz;Lk;.

http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/74830

Vnddpy; ehis fpahkj;jpy;; cq;qfSf;F jug;gl;bUe;j cupikfs; gwpf;fg;gLk; NghJ eP vd;d nra;jha;?  vd;W my;yh`; Nfw;ghd;. if fl;bg; ghu;jJf;nfhz;bUe;J tpl;L vd;d gjpy; nrhy;yg; NghfpwPu;fs;?

Leave a Reply

Your email address will not be published.