மயன்மாரில் தொடரும் மனித வதைகள்

kad;khupy; njhlUk; kdpj tijfs;

K];ypk;fNs tpopj;njOq;fs;! Fuy; nfhLq;fs;!

mkhDy;yh fkhy;jPd

gu;khtpy; mj;JkPwp ele;JtUk; K];ypk;fs; kPjhd ,dg; gLnfhiyfisAk; ,dr; Rj;jpfupg;igAk; cyfj;Jf;F clzbahf vLj;Jf; fhl;lg;gl Ntz;Lk;. gu;kpa K];ypk; ngz;fspd; fw;Gfs; #iuahlg;gLfpd;wd. fw;gpdpg; ngz;fspd; tapw;iwf; fpopj;J Foe;ijia ntspNa vLj;Jr; Rtu;fspy; mbf;fg;gLfpd;wJ. ghijapNy nry;Yk; tNahjpgu;fs>; Foe;ijfs; kPJ ngw;Nwhy; Cw;wg;gl;L capNuhL vupf;fg;gLfpd;wdu;. thypgu;fSk; rpWtu;fSk; epu;thzkhf;fg;gl;L if fhy;fs; fl;lg;gl;L nfhiy nra;ag;gl;L fplq;FfspNy js;sg;gLfpd;wdu;. ,isQu;fs;  ths;fshy; ntl;lg;gl;L ,uj;j nts;sj;Jld; jPapy; Jhf;fp  tPrg;gLfpd;wdu;. K];ypk;fspd; clikfs; mopf;fg;gLfpd;wd. fw;gopg;G>nfhiy>nfhs;is fl;ltpo;j;J tplg;gl;bUf;fpwJ. fhilau;fSk;>ngsj;j JwtpfSk>; rl;lj;ijAk; xOq;ifAk; epiyehl;l Ntz;ba mur gilfSk; ,tw;iw Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;wd. jq;fis jhf;f tUfpd;w mur gilapypUe;J jg;Gtjw;fhf flypy; capiug; ghJfhg;gjw;fhf jg;gpr; nry;Yk; NghJ Mo; flypy; %o;fp ,wf;Fk; K];ypk; rNfhju rNfhjupfs>; rpWtu;fs>; ngz;fs; MfpNahupd;; gupjhg epiy XU Gwk;.

gu;khtpy; K];ypk;fs; jpUkzk; Kbg;gjw;F murpy; mDkjp ngw Ntz;Lk;. Gyjhu kzk; nra;a KbahJ. gps;isg; NgW K];ypk;fSf;F fl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. K];ypk;fs; Kf;fpa njhopy;fspy; <Lgl KbAhJ. gpuazk;> thf;fspg;G Nghd;w ehw;;gJf;Fk; Nkw;gl;l kdpj cupikfis kPwpa rl;lq;fs; K];ypk;fSf;F kl;Lk; kad;khupy; cs;sd. ,it kdpj cupik kPwy;fshFk.; ,tw;Wf;F vjpuf  Fuy; nfhLg;gJ kdpj cupik epWtdq;fsJ flikahFk.; K];ypk; thypgu;fs; fl;lhaf; f^opaj;jpy; gad;gLj;jg;gLfpwhu;fs;.

gu;kpa K];ypk;fs; ‘yh,yh`,y;yy;yh`{ K`k;kJu;u]{Yy;yh`p’ tzf;fj;Jf;Fwpatd; my;yh`;itj; jtpw NtW ahUkpy;iy vd;w XNu fhuzj;Jf;fhfj; jhf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. ,ijg;gw;wp jl;bf; Nfw;gjw;F ve;j xU K];ypk; ehNlh> K];ypk; jiytNuh> K];ypk; mikg;GfNsh ,y;iy vd;gJ ngUk; FiwahfTk; ftiyf;FwpajhfTk;  ,Uf;fpwJ. K];ypk; ehLfshf ,Ue;Jk; $l may; ehLfSk; K];ypk; rNfhju mfjpfSf;F milf;fyk; nfhLf;fj; jahupy;iy.

jw;NghJ cyfj;jpNy K];ypk;fs; ,U EhW Nfhbf;Fk; mjpfkhf ,Uf;fpwhh;fs;. E}w;Wf;Fk; Nkw;ggl;l K];ypk; ehLfs; ,Uf;fpd;wd. Cyf tq;fpfspNy K];ypk;fspd; gzk; mjpfk; cs;sJ. I.eh. rigapNy Ik;gJf;Fk; Nkw;gl;l K];ypk; cWg;gpdh;fs; ,Uf;fpd;whh;fs;. cyfpy; ngUk; ngUk; ngw;Nwhy; fpzWfs; K];ypk;fSf;Fr; nrhe;jkhf cs;sJ. kf;fs; njhifapy; mjpfkhdth;fshapUe;Jk; vy;yhtifapYk; ngUk; Ml;rp> mjpfhuk;> nry;tk;> nry;thf;F cilath;fshf ,Ue;Jk; $l vtUk; ,J gw;wp Fuy; nfhLf;fhky; ifiaf; fl;bghu;j;Jf; nfhz;bUg;gJ fz;ldj;Jf;Fwpa tplakhFk;.

egp (]y;) mth;fs; K];ypk;fSf;F ctkhdkhff; $Wk;NghJ xU kdpjdJ clk;Gf;F xg;gpl;Lf; $wpapUf;fpd;whh;fs;. clk;gpd; Xh; cWg;G Neha; tha;g;gl;lhy; cly; KOJk; mjd; Ntjidia mDgtpf;Fk.; cjhuzkhf vkJ ifapy; xU tUj;jk; Vw;gl;Ltpl;lnjd;why; mjw;fhfNtz;b fz;> fhy; Nghd;w midj;J cWg;Gf;fSk; mjd; f\;lj;jpNy gq;Fnfhs;fpd;wJ. ,t;thWjhd; ekJ rNfhju K];ypKf;FxU f\;lk; te;Jtpl;lhy; mJ vkf;F te;jjhf epidj;J ehKk; mtuJ f\;lq;fspy; gq;;F nfhz;L xw;Wikf; fPjj;ij gbg;gbahf ,uj;jcwtpdh;fs;> mayth;fs;> Cuth;fs;> gpwkjj;jpdh;fs; gpwehl;lth;fs; tiu xypf;f Ntz;Lk;. Cyfshtpa hPjpapy; ,jd; uPq;fhuk; xypf;fNtz;Lk; vd;gij ,];yhk; typAWj;JfpwJ.

mj;NjhL ,e;j gu;kpa gLnfhiyfspd; gpd;dzpapYs;s#j;jpujhup  m];tpd;  tpuhj;J vd;w nghsj;j Jwtp ,yq;ifapYs;s nghJgyNrdhTld; neUq;fpa njhlu;G nfhz;Ls;shu;. md;ikapy; ,yq;iff;F te;J nghJgyNrd elhj;jpa khehl;by; fye;J nfhz;L ehk; ,UtUk; xd;W Nru;e;J nray;gl Ntz;Lk; vd;W $wpaJ ahtUk; mwpe;j tplak;.  ,e;j gu;kpa gLnfhiyfSf;F njhlu;e;J ,lkspj;jhy; epr;rkhf ,J ,yq;if ehl;ilAk; jhTk; vd;gjpy; ve;j re;NjfKkpy;iy. ,J ,yq;ifapYk; jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; vd;gij ehk; czu Ntz;Lk;.

,e;j m];tpd;  tpuhj;J vd;w ngsj;j Jwtp 969 vd;w ,af;fj;ij epWtp mjd; %yk; ,];yhj;Jf;F vjpuhd gpur;rhuq;fis nra;J fytuq;fis cz;lhf;fpdhu;. ,e;j ,af;fdj;jpd; Fwpf;Nfhs; ,];yhkpa tpahghuj;jyq;fis nfhs;isabj;Jtpl;L jPitj;Jf; nfhSj;JtJ. K];ypk;fspd; tPLfisf; nfhs;isabg;gJ. K];ypk; ngz;fis kzKbj;J ngsj;ju;fshfkhw;WtJ. gu;khit xNu xU K];ypk; $l ,y;yhj gpuNjrkhf khw;WtJ. ,e;j ngsj;j Jwtpia cyfehLfs; fz;bf;fh tz;zk; kpad;khu; mur mjpgu; njd;Nrd; ghJfhj;JtUfpwhu;.

Nuh`pd;ah K];ypkfs; mjpfkhf tij nra;ag;gl;l xUrpWghd;ikapdu; vd;gij I. eh. tptuq;fs; mwptpj;Js;sd. Mdhy; mjw;F vjpuhd eltbf;iffNsh nghUshjhu jilfisNah Vw;gLj;jhky; ghuj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ.

ru;tNjr r%fNk! ,dg;gLnfhiyfisAk; ,dr; Rj;jpfupg;igAk; jLj;J epWj;J! gpupj;jhdpa murhq;fNk! gu;kpa capu;fisg; ghJfhf;f gu;kpa murpid epu;g;ge;jp! [dehaf mikg;Gfs; >kdpj cupik epWtdq;fNs! gu;khtpy; elf;Fk; gLnfhiyfSf;F gjpy; vd;d? Njr> ,d> kj mbg;gilapy; eilngWk; gLnfhiyfisAk; kdpj cwpik kPwy;fisAk; fz;bg;Nghk;!

,e;j mty epiyfis cyfpw;F vLj;Jr; nrhy;tjw;F gpupj;jhdpahtpypUe;J Fuy; nfhLj;jhy; cyfpd; midj;J ehLfspdJk; kdpj Nea  epWtdq;fspJk; ftzj;ij gu;kh K];ypk;fSf;F nra;ag;gLk; nfhLikfspd; gf;fk; <u;f;f KbAk; vd;gjw;fhf If;fpa ,uhr;rpaj;jpYs;s ,yq;if K];ypk;fspd; Gyk; ngau;e;Njhu; mikg;ghd SLMDI vd;w mikg;G vjpu;tUk; 6k; jpfjp [{d; 2015 rdpf; fpoik fhiy 11 kzpastpy; gpupj;jhdpa gpujk ke;jpupapd; ,yz;ld; ,y;ykhfp ,yf;fk; 10 lTdpdq; tpjpapd; Kd; khngUk; milahs kf;fs; Mu;g;ghl;lj;ijAk; Xu; fz;ldg; NguitiaAk; Vw;ghL nra;Js;sJ. gpupj;jhdpahtpYs;s midj;J K];ypk; r%f epWtdq;fSk; nghJ kf;fSk; fye;J nfhz;L ,jw;F ekJ xj;Jiog;ig ey;f Ntz;Lk;.

Nuh`pd;ah K];ypk;fSf;fhf JM nra;Aq;fs;! mtu;fSf;F ez;nfhilaspAq;fs;! kdpj cupik epWtdq;fSf;F vOJq;fs;. fz;ldf; $l;lq;fis elj;Jq;fs;! K];ypk;fSilNa tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jq;fs;! gu;kpa K];ypk;fSf;fhf kl;Lky;y cyfpy; vq;Nf kdpju;fs; ghjpf;fg;gl;lhYk; mtu;fSf;fhf Fuy; nfhLq;fs;! ehis  kWikapy; cq;fs; rNfhjuu;fSf;F mepahak; nra;ag;gLk NghJ cq;fsJ gq;fspg;G vd;d? vd;W ehk; xt;nthUtUk; Nfw;fg;gLNthk;!

ama 

,af;Fzu;

G+Nfhsmiog;Gg; gzp – ,yz;ld;

www.globaldhawaservice.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.