இலண்டனிலுள்ள இலங்௧ை முஸ்லிம் கலாச்சார​ நிலையத்தின் 16வது இஸ்லாமிய மாநாடு

,yz;ldpYs;s ,yq;if K]ý;ypk; fyhr;rhu epiyaj;jpd;

16tJ ,];yhkpa khehL

mkhDy;yh fkhy;jPd; (mkhdj;];)

a

If;fpa ,uhr;rpa ,yq;if K]ý;ypk; fyhr;rhu epiyaj;jpd; 16tJ ,];yhkpa khehL fle;j thuk; rpwg;ghf eilngw;wJ. ,k;khehl;Lf;F ,yq;ifapypUe;J m\; nra;f; A+]{g; Kg;jp mtu;fs; tpNrl mjpjpg; Ngr;rhsuhf tUif je;J  jdJ jha; ehl;Lf;Fk; jhk; thOk; ehl;Lf;FKwpa ,lk; ngau;e;J tho;Nthupd; flikfs; vd;w jiyg;gpy; rpwg;Giwahw;wpdhu;fs;.

 

fuhr;rpapy; mike;jpUf;Fk; ,];yhkpa gy;fiyf; fofj;jpy; ,];yhkpa rl;lf; fiyapy; Kg;jpahf Nju;r;rp ngw;w Kg;jp A+]{g;  mtu;fs; gy; NtW epWtdq;fspYk; nghWg;ghd gjtpfis tfpj;J  K];ypk; r%fj;Jf;F  Nrit nra;J tUfpd;whu;. Fwpg;ghf ,isQu;fspilNa ,tuJ nrhw;nghypTfs; nry;thf;Fg; ngw;W mtu;fspilNa ghupa khw;wq;fis cUthf;fpapUg;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. NkYk; Kg;jp mtu;fs; mnkupf;fh> ,q;fpyhe;J> gpuhd;];> [g;ghd;> kj;jpafpof;F ehLfs>; Jhufpof;F ehLfs; Nghd;w cyfpd; gy; NtW ehLfSf;Fk; tp[ak; nra;J j/th gzp nra;J tUfpwhu;fs; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

 

mq;fdNk ,q;fpyhe;J gy;fiyf; fofj;jpy; gl;lk; ngw;w gpw gy mwpQu; m\; nra;f; Kg;jp lhf;lu; mg;Ju; u`;khd; kq;Nfuh mtu;fs; Mq;fpyjpy; rpwg;giuahw;wpdhu;fs;. mj;NjhL ,k;khehl;by; my-;gyh`; fy;tp epiyaj;jpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l rpWtu; epfo;r;rpfSk; ,lk;ngw;wd. epiyaj;jpd; jiytu; Kghuf; [{idjPd; mtu;fs; mjd; Nritfis tpsf;fpdhu;fs.; mij njhlu;e;J   khehl;Lf;F jiyik jhq;fpa mkhDy;yh fkhy;jPd; mtu;fspd; tuyhw;wpy; Xu; VL vd;w  epfor;rp ,lk;ngw;wJld;  epiyaj;jpd; cWg;gpduhfpa ]g;up ]{igu; mtu;fspd; ed;wpiuAld; khehL Kbtile;jJ.

 

m\; nra;f; A+]{g; Kg;jp mtu;fs; nrd;w thuk;  If;fpa ,uhr;rpa ,yq;if K]ý;ypk; fyhr;rhu epiyaj;jpy; gpd;tUk; jiyg;Gfspy; tFg;Gfis elhj;jpdhu;fs; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. mtw;wpd; xypg; gjpTfis www.globaldhawaservice.com vd;w ,izaj; jsj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk.;

 

  • rlthj cyfpy; rd;khuf;f Foe;ijfis cUthf;fy;
  • Kd;khjpupahd ngw;Nwhu;
  • fy;tpapd; Nehf;fk;
  • nry;tj;ij guhkupg;gJ vg;gb?

 

NkYk; A+]{g; Kg;jp mtu;fs; ,];yhkpa  khehl;by; ciuahw;Wifapy; vkJ r%fk; eL epiyahd r%fkhf tho Ntz;Lk; vd;Wk;> ngWk;ghd;ik kf;fSld; jdJ jdpj;Jtj;ij ,of;fhky; fye;J tho Ntz;Lk; vd;Wk;> vkJ ,yq;if ehl;by;   tho;e;j Kd;Ndhu;fs;  Fwpg;ghf K];ypk; r%fj;Jf;Fk; kw;Wk; jha; ehl;Lf;Fk; Mw;wpa NritfisAk; Fwpg;gpl;lhu;fs;. ,d;W ehk; me;j Nritfis mDgtpg;gtu;fshf kl;Lk; ,Uf;fpNwhk;. ehk; gpwe;j ehl;Lf;Fk; Gyk; ngau;e;j ehl;Lf;Fk; ehd; vd;d nra;Njd; vd;W ghu;f;f Ntz;Lk;. ehl;Lf;F Rikahf thohky; ehl;Lf;F gpuNahrdKs;stu;fshf khw Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpl;lJld; vkJ gpwg;G xU rk;gtk; vkJ ,wg;ig rupj;jpukhf khw;w Ntz;Lk; vd;Wk;  Kd;id ehs; mnkupf;f [dhjpgjp N[hd; nfd;db mtu;fs; mnkupf;fh vkf;F vd;d nra;jJ vd;W ghu;f;fhky; mnkupf;fhTf;F ehd; vd;d nra;Njd;? vd;W ghu;f;f Ntz;Lk; vd;W $wpaij Nkw;Nfhs; fhl;bdhu;fs;.

 

NkYk; Kg;jp mtu;fspd; ciuahw;Wifapy;

 நம்பிக்கை கொண்டவர்களே! நீங்கள் தீனுல் இஸ்லாத்தில் முழுமையாக நுழைந்துவிடுங்கள்; தவிர ஷைத்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள்; நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு பகிரங்கமான பகைவன் ஆவான், (2:208) 

ve;j xU tplaj;ijAk; ek;GtJ ,yF. ek;gpaij nra;tJjhd; ,];yhk;. NgRtJ ,yF nra;tJ f\;lk.; ,];yhk; vd;gJ nray;ghl;Lld; rk;kge;jg;gl;l khu;f;fk;. gFjpahf ,];yhj;jpy tho KbahJ KO tho;tpYk; rk;G+uzkhf ,];yhk; tu Ntz;Lk;. ,];yhk; tho;tpd; vy;yh tplaq;fisAk; tpsf;fpAs;sJ. ky $lj;Jf;F nry;tjpypUe;J f/ghtpDs; EiotJ tiu> gpwe;jjpypUe;J ,wg;gJ tiu> ckpo; ePiu Jg;GtjpypUe;J Ml;rp nra;tJ tiu tho;tpd; ve;j xd;iwAk; ,];yhk; topfhl;lj; jtwtpy;iy. ahuplKk; ,uty;   thq;f Ntz;bajpy;iy vd;W $wpdhu;fs;.

 

,];yhk; vd;why; epk;kjp rhe;jp vd;W nghUs;. ,];yhj;jpy; gaq;futhjk; vd;gJ ,y;iy. ,];yhk; ve;j xU fl;lj;jpYk; gaq;futhjj;ij Nghjpf;ftpy;iy. khwhf maytupd; cupikfisg; NgZk;gbAk;> kw;wtu;fs; tzq;Fgitfis Jhw;w Ntz;lhk; vd;Wk; $WfpwJ. ,];yhj;jpy; gyte;jkpy;iy. ,];yhk; kw;w kjq;fis ,opT gLj;j  mDkjpf;ftpy;iy. ,];yhkpa Ml;rpapy; ve;j xU kjj;jtUk; jd; kjj;ij Rje;jpukhfg;; gpd;gw;wyhk;. mq;fdNk K];ypk;fSf;Fk; ,];yhky;yhj Ml;rpapy; ,];yhj;ij gpd;gw;w mDkjpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;W vjpu; ghu;f;fpwJ.

 

(இஸ்லாமிய) மார்க்கத்தில் (எவ்வகையான) நிர்ப்பந்தமுமில்லை; வழிகேட்டிலிருந்து நேர்வழி முற்றிலும் (பிரிந்து) தெளிவாகிவிட்டது; ஆகையால், எவர் வழி கெடுப்பவற்றை நிராகரித்து அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை கொள்கிறாரோ அவர் அறுந்து விடாத கெட்டியான கயிற்றை நிச்சயமாகப் பற்றிக் கொண்டார் – அல்லாஹ்(யாவற்றையும்) செவியுறுவோனாகவும் நன்கறிவோனாகவும் இருக்கின்றான். (2:256)

உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கம்; எனக்கு என்னுடைய மார்க்கம்.  (109:6)

 

,];yhk; jdpj;JtkhdJ. kdpj tho;tpd; midj;J tplaq;fSf;Fk; topfhl;Lk; xU tho;f;ifj; jpl;lk; ,];yhj;jpy cz;L. ve;j xU khw;W kjj;jtiuAk; gyte;jkhf ,];yhj;ij jOtr; nra;a mDkjp fpilahJ. `pjhaj; vDk; Neu; topfhl;ly; my;yh`;tpd; ifapypUf;fpwJ. mtd; ehbatu;fis topfhl;Lthd;. mtd; ehbatu;fis top Nfl;by; tpl;L tpLthd;. egp Eh`; (miy) mtu;fSf;F topfhl;ba my;yh`; mtuJ kfid top jtwr; nra;jhd;.  egp ,g;uh`Pk; (miy) mtu;fSf;F topfhl;ba my;yh`; mtuJ je;ijia top jtwr; nra;jhd;. egp Yhj; (miy) mtu;fSf;F topfhl;ba my;yh`;  mtuJ kidtpia  top jtwr; nra;jhd;. egp K`k;kj; (]y;)  mtu;fSf;F topfhl;ba my;yh`;  mtuJ rpwpa je;ijia  top jtwr; nra;jhd;.

 

 நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் நாடியவரை வழிதவறச் செய்கிறான்; மேலும் தான் நாடியவரை நேர்வழியில் சேர்க்கிறான்; (35:8)

 

,];yhk; vd;w tho;fifj; jpl;lj;ij G+uzkhf xt;nthU K];ypKk; vLj;J ele;J kw;w kjj;jtu;fSf;F mwpKfg;gLj;jf; flikg;gl;bUf;fpwhd;. ve;j xU gilg;igAk; K];ypk;fs; ,iwtdhf Vw;Wf; nfhs;sf;f$lhJ. rfy rf;jpfSKs;s midj;ijAk; gilj;Jg; gupghypj;Jg; Nghrpf;Fk; my;yh`;it kl;LNk mtd; tzq;f Ntz;Lk; vd;W gzpf;fg;gl;bUf;fpwhd;. my;yh`;thy; mUsg;gl;l rd;khu;f;fj;ijg; ghu;j;J rup vd;W fUjp ahuhtJ mij tpUk;gpdhy; ,];yhj;ij Vw;Wf; nfhs;yhk;.  K];ypky;yhjtu;fs; eufj;jpypUg;ghu;fs; vd;W $w vtUf;Fk; mDkjp fpilahJ. my;yh`; %kpd;fSf;F rk;kg+uzkhf ,];yhj;jpy; Eioe;J nfhs;SkhW $Wfpwhd;. K];ypky;yhj kw;w kdpju;fis V kdpj ,dNk! vd; mbahu;fNs! vd;W Neu;topapd;ghy;  miof;fpd;whd.;

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.