Hajj Guidance in Tamil

`[; topfhl;lYk; mDgtq;fSk;

mkhDy;yh fkhy;jPd;

2015 – GWA(UK) & SLMCC (UK)

(mDruidAld; eil ngw;w `h[pfSf;fhd top fhl;ly; epfo;r;rapy; mkhDy;yh fkhy;jPd; mtu;fs; Mw;wpa ciu)

image-002

image-004

a

 

b

“ஹஜ்ஜுக்குரிய காலம் குறிப்பிடப்பட்ட மாதங்களாகும்; எனவே, அவற்றில் எவரேனும் (இஹ்ராம் அணிந்து) ஹஜ்ஜை தம் மீது கடமையாக்கிக் கொண்டால், ஹஜ்ஜின் காலத்தில் சம்போகம், கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுதல், சச்சரவு – ஆகியவை செய்தல் கூடாது; நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு நன்மையையும் அல்லாஹ் அறிந்தவனாகவே இருக்கிறான்; மேலும் ஹஜ்ஜுக்குத் தேவையான பொருட்களைச் சித்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக இவ்வாறு சித்தப்படுத்தி வைப்பவற்றுள் மிகவும் ஹைரானது(நன்மையானது), தக்வா(என்னும் பயபக்தியே) ஆகும்; எனவே நல்லறிவுடையோரே! எனக்கே பயபக்தியுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள்.” (2:197)

my;yh`;Nt! ,Njh te;J tpl;Nld.; cdJ miog;ig Vw;W cdJ goikahd Myaj;ij Nehf;fp mbgzpe;jtdhf te;J nfhz;bUf;fpNwd; vd;W cyfpd; ehyh Gwj;jpypUe;Jk; f/ghit Nehf;fp `h[pfs; Gdpj `[;[{f;fhf Gwg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; NeukpJ. my;yh`;Tila miog;ig Vw;W mtdJ tPl;Lf;F tpUe;jhspahf Gwg;gl;bUf;Fk; fz;zpa kpf;f `h[pkhu;fNs! nfsutkpf;f epUthf rig  cWg;gpdu;fNs! kw;Wk; md;Gs;s rNfhju rNfhjufNs!

m];]yhK miyf;Fk; tu`;kJy;yh`p tgufhJ`{

my;yh`; `f;F ]{g;`hd`{tjhjMyh  ,g; gpukhz;lkhd cyfj;ijg; gilj;jhd;. mjpNy Nfhlhz Nfhb gilg;gpdq;fisAk; gilj;jhd;. mjpNy kpfr; rpwe;j gilg;ghd kdpjdhf vk;ikg; gilj;J mjpYk; K];ypkhf vk;ikg; gpwf;fr; nra;J mij tpl xU gb Nky; nrd;W vkJ fz;kdp K`k;kj; (]y;); mtu;fspd; ck;kj;jhf vk;ik tho itj;J ,];yhj;jpd; midj;J flikfisAk; nra;tpj;J ,d;W mjd; Ie;jhtJ flikahd `[;i[ nra;tjw;F vk;ik njupT nra;jpUf;fpwhNd ,jw;fhf Ntz;b ehk; my;yh`;Tf;F mjpfkhf ed;wp $w Ntz;Lk;. my;`k;Jypy;yh`!; ehq;fs; `[;{f;fhfg; Gwg;gl;bUf;fpNwhk; vd;gij tpl my;yh`; mtdJ tpUe;jhspahfvk;ik njupT nra;J mioj;jpUf;fpwhd; vd;Wjhd; $w Ntz;Lk;.

cjhuzkhf I.eh. rigf;F xt;nthU cyf ehLfspypUe;Jk; gpujpepjpfisj; njupT nra;J me;je;j ehLfspd; NjitfisAk; gpur;rpidfisAk; vLj;Jf; nfhz;L JhJf; FOtpy; nry;tjw;F ehk; njupT nra;ag;gl;lhy;mij ehk; vt;tsT ghf;fpakhff; fUJNthk;. mt;thWjhd;  xt;nthU Cu;fspYkpUe;Jk; `[;[{f;Fg; Gwg;gLk; `h[pkhu;fs; mtutuJ FLk;gj;jpdJk; ehLfspdJk; NjitfisAk;; gpur;rpidfisAk;;vLj;Jf; nfhz;Lnrd;W mfpy cyf kfhehlhd `[;[py; my;yh`;Tila ju;ghupy; Kd; itf;fpd;wdu;.

cyfpy; vq;fis tpl vt;tsNth trjpgilj;j kpypadu;fs; ,Uf;fpd;wdu;. rpyu; ty;yuRfSf;F ,uh[hf;fshf ,Uf;fpd;wdu;. rpyu; f/ghTf;F fpl;l [pj;jh tiu gy Kiw Ngha; tUfpd;whu;fs.; Mdhy; `[;[;{ila ghf;fpakpy;yhkNy kuzpj;J tpLfpd;wdu;.

,];yhk; vd;whNy mbikj;jdk; my;yh`; v[khd;. midj;J gilg;gdq;fSk; mtdJ mbikfs;. ,];yhj;jpd; ve;j xU flikia vLj;J Nehf;fpdhYk; mJ mbikj; jdj;ij epUgpg;gjhfNt mike;Js;sJ. KjyhtJ fypkhit vLj;Jf;nfhz;lhy; fypkhit nrhy;yp my;yh`;it ug;ghf Vw;Wf;nfhz;l xU kdpjd; mtd; epidj;j vjidAk; mtd; tpUk;gpagb nra;a KbahJ. mtd; tpUk;gpathW cz;zNth rk;ghjpf;fNth rpytopf;fNth KbahJ. njhOifia vLj;Jf; nfhz;lhYk; mq;fdNk tf;ij $l;lNth uf;fmj;ij Fiwf;fNth KbahJ.Nehd;gpYk; mt;thNu ]`u; Neuk; Kbe;j gpd;Ngh Nehd;G jpwf;Fk; Kd;Ngh cz;z KbahJ. ]fhj;jpYk; mt;thNw 2.5 tPjj;Jf;F $lNth FiwaNth nfhLf;f KbahJ. v[khdhfpa my;yh`;tpd; fl;lisf;F khw;wkhf vijAk; mbik nra;a KbahJ.my;yh`;  ,uh[hf;fSf;nfy;yhk; ,uh[h.

`[; mbikj;jdj;ij epUgpg;gjpy; cr;rf; fl;lj;jpypUf;fpwJ.`[;[pNy kdpjd; moF ghu;f;Fk; Kbia ,wf;fp tPRfpwhd;. rhjhud nts;isj; Jzpia Rw;wpf; nfhs;fpwhd;. jiy tpup Nfhyj;jpNy eWkzk; G+rhky; tpau;j;jtdhf xU gpr;irf; fhuidg; Nghd;W my;yh`;tpd; Kd; mbikj; jdj;ij ep&gpf;fpwhd;. vt;tsT ngupa ,uh[hthf>  gpypaduhf> mwpQdhf> gjtpAk; gl;lKk; ngw;w tPudhf ,Ue;jhYk; ehd; my;yh`;Tf;F Kd; xd;Wf;Fk; cjthj jho;e;jtd; vd;gij kdjpy; nfhz;L tu Ntz;Lk;. khwhf mugh kpdh K];jypgh Nghd;w midj;J ,lq;fspYk; jf;gPu; jy;gpah Nghd;wtw;iw cuj;j Fuypy; $wp my;yh`;tpd; Gfio cau;j;j Ntz;Lk;.

`[;[{ila jhj;gupaq;fspy; xd;Wjhd; xw;Wik. `[; KO cyf kf;fSk; xd;W NrUk; ,lkhFk;.gy ehl;Lkf;fs>; gy nkhop NgRk; kf;fs>; Mz;fs>; ngz;fs>; rpWtu;fs>; tNahjpgu;fd; fypkh nrhd;d xNu fhuzj;jpdhy; xU jha; kf;fs; Nghd;W xUtUf;nfhUtu; tpl;Lf;nfhLj;Jcjtp nra;J nfhz;L xNu khjpup Milazpe;J xNu mzpapy; epd;W xNu fpg;yhit Kd;Ndhf;fp xNu ,iwtDf;F mbgzpe;J xw;Wikahf ,Uf;f Ntz;Lk.;

`[; gpuahzk; nksj;ij epidTgLj;Jk; xU epfo;itg; Nghd;Ws;sJ. vg;gb kuz tPl;Lf;F Ml;fs; tUtJ Nghd;W `h[pkhu; tPl;Lf;F kf;fs; tUthu;fs;. ikaa;j;Jf;F fgdpLtJ Nghd;W `h[pkhu;fs; ,`;uhk; mzpthu;fs;. ika;aj;Jld; kf;fs; gs;sp tiu nry;tJ Nghd;W tpkhd epiyak; tiu cwtpdu;fs; tUthu;fs;. ,Utu; fg;upy; ,wq;FtJ Nghd;W ,Utu; ,kpfpNurDs; tUthu;fs;. fg;upy; Nfs;tp Nfw;gJ Nghd;W ,kpfpNurdpy; I. b. nrf; gz;Zthu;fs;. fg;upy; gu;]Fila Myj;jpypUg;gJ Nghd;W tpkhdj;jpy; me;juj;jpypUg;ghu;fs;. fpahkj;jpy; miof;fspf;fg;gLtJ Nghd;W jthgpYk; ]<Yk; XLthu;fs;. k`;ru; ikjhdj;jpy; xd;W $l;lg;gLtJ Nghd;W mughtpy; xd;W $Lthu;fs.; vt;tsT ngupa nry;te;jdhapDk; mtutu; nra;j ed;ik kl;Lk; gydspg;gJ Nghd;W mtutu; nfhz;L Nghd gzk; kl;Lk; cjTk;. vdNt `h[pkhu;fs; kuzj;Jf;F jahuhtJ Nghd;W jahuhf Ntz;Lk;.

KO cyf kf;fspd; gpujpepjpahf ePq;fs; njupT nra;ag;gl;bUg;gijAk; ePq;fs; ,Uf;Fk; ,lj;jpd; Nkd;ikiaAk; fw;gid gz;zpf; nfhz;L ghtpahd gy`Pdkhd mbikahfpa vd;id Mjk;(miy) Kjy; ,d;W tiu te;j vy;yh egpkhu;fs;> ]`hghf;fs>; typkhu;fs>; ]hyp`Pd;fs; midtupdJk;fhy;fs; gl;l ,lq;fspy; vd; fhy;fisg; glr;nra;ag; Nghfpwha;. mtu;fs; ]{[{j; nra;j ,lq;fspy; vd; new;wpiag; glr;nra;ag; Nghfpwha;. ,t;tsT fhyk; ehd; fpg;yhthf Nehf;fp njhOJ nfhz;bUe;j f/ghit fhzr; nra;a Nghfpwha;. vkJ capupYk; Nkyhf kjpf;Fk; vkJ fz;kzp (]y;) mtu;fspd; juprdj;ij jug; Nghfpwha; vd;W Nguhtiy tsu;j;Jf; nfhz;L jahuFq;fs;.

,dp `[;[{f;fhf Ntz;b ehk; rpy Kd; Vw;ghLfisr; nra;J nfhs;s Ntz;Lk;.

mjpy; Kjyhtjhf ngaiuNah GfioNah vjpu; ghu;f;fhky; my;yh`;Tf;fhf Ntz;b kl;Lk; ,/;yh]hf vd; `[; flikia epiw Ntw;WfpNwd; vd;W epa;aj; itf;f Ntz;Lk;. ve;j xU rpwpa fhupaj;ijAk; my;yh`;Tf;fhNt md;wp nra;a Ntz;lhk;.

mLj;jJ `[;[{f;fhf Ntz;b Njitahd nghUw;fis vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. mjpy; Kf;fpakhf vLj;Jf; nfhs;s Ntz;ba  fl;Lr; rhjdk; jf;th thFk;

mLj;jgbahf $Ljyhf vLf;f Ntz;ba rhkhd;jhd; ]g;u; vDk; nghWik. nguy; fzf;fpy; vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Njitg;gLk; NghJ nfhQ;rk; nfhQ;rkhf Fbj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.xt;thUtUila Fzj;Jf;Fk; Nrhjid tUk;. jthgpy; js;spf; nfhz;L te;J kpjpg;ghu;fs;. vy;yh g];]{k; tUk; vkJ g]; kl;Lk; tuhJ. te;jhYk; kzpj;jpahyf; fzf;fpy; g]; ,Ue;j ,lj;ij tpl;L mirahJ. kpdhtpy; nlha;yl;Lf;fh fhf;f Ntz;Lk.; mg;gb fhj;jpUe;J cs;Ns NghdhYk; Nghd clNd jl;Lthu;fs;. rpyu; Nfhgk; te;J igg;ig jpUg;gp tpLthu;fs.; mJ midtiuAk; e[P]hf;fp tpLk;. tpkh epiyaj;jpy; rpy Ntis kzpj;jpayf; fzf;fpy; fhf;f itg;ghu;fs;. g];]py; VwpaJk; gy Kiw te;J jpUk;g jpUk;g vz;Zthu;fs;. rpy Ntis f/ghtpDs; Eioa tplkhl;lhu;fs;;. mg;Nghnjy;yhk; ]g;u; vd;w ,e;j ghdj;jpy; nfhQ;rk; Fbj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

3 ehw;fSf;F Kd; cq;fs; Ngf;Ffis KbAkhd msT rpwpjhf ngf; gz;zp itj;JtpLq;fs.; Vnddpy; filrp Neuj;jpy; ]yhk; nfhLf;f tUthu;fs;. kwf;fhky; kUe;Jfs;-nkbfy; igy;- nlhFkd;l;];- vf;];Nrd;r; vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Neufhyj;NjhL tpkhd epiyaj;Jf;F nrd;W tpLq;fs;. Ngf;FfSf;F tpj;jpahrkhd mlahsq;fisg; Nghl;Lf; nfhs;Sq;fs;. vy;yh ,lq;fspYk; filrp Neuk; tiu ,Uf;fhky; Kw;$l;bNa Ngha; tpLq;fs;.ghuk; Fiwe;jhy; gazk; ,yFthf ,Uf;Fk;. kw;wtu;fs; ghu;]y; je;jhy; gpupj;Jg; ghu;j;Jf; nfhs;Sq;fs;. Vnddpy; jil nra;aggl;l nghUw;fis vLj;Jr; nry;y rpyu; `h[pfisg; gad;gLjJtu;. md;ikapy; mg;gb gy epfo;Tfs; eil ngw;wd. xUtUila ghu;]ypy; NtwhUtupd; gh];Nghl; ,Ue;jJ. ,d;ndhUtila ghu;]ypy; ghypay; khj;jpiuffs; ,Ue;jJ. jil nra;ag;gl;l nghUw;fs; rpful; Nghd;wtw;iw vLj;J tu Ntz;lhk;.

ePq;fs; Nfhgpj;jpUe;jtu;fs;. Cupikfis kPwpatu;fs;. $l;L tpahghuk; nra;jtu;fs;. kd Nehtpid nra;jtu;fs;. midtuplKk; kd;dpg;Gk; `yhYk; Nfl;Lf; nfhs;Sq;fs;.

cq;fSila nfhLf;fy; thq;fy;fisAk;. nrhj;Jf;fisAk;. rhl;rp itj;J vOjp itAq;fs;. mkhdpjq;fis cupatu;fsplk; xg;gilAq;fs;.

cq;fs; kidtp kf;fSf;F t]paj;Jk; Gj;jpkjpfSk; nrhy;Yq;fs;. mtu;fSf;F vy;yh epiyfspYk; my;yh`;itg; gae;J jPidf; filgpbj;J thOk;gb ey;YgNjrk; nra;Aq;fs;.

`yhyhd gzj;ij vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. KbAkhd tiu ]{d;dj;ijg; Ngzp cq;fs; FOTf;F xUtiu mkPuhf epakj;jpf; nfhs;Sq;fs.; ,y;yh tpl;lhy; irj;jhd; mkPuhfp tpLthd;.

`[; nra;tjw;F cq;fis njupT nra;jjw;F mjpkhf my;yh`;Tf;F ed;wp $wpf; nfhz;L `[;i[ ehbajpypUe;J cq;fs;  `[;i[ fG+y; nra;Ak;gb JM nra;Aq;fs;. cq;fis re;jpf;f tUgtu;fsplKk; cq;fs; Rfj;Jf;fhjTk; cq;fs; `[; fG+ypaj;Jf;fhfTk; `[; ,Nyrhtjw;Fk; JM Nfl;Fk;gb $Wq;fs;.

cq;fs; ghtq;fis epidj;J gl;rhjhggg;gl;L jt;gh nra;Aq;fs;. `[;i[ Kbj;jJk; ve;j jtiuAk; nra;akhl;Nld; vd;W cWjpahf epa;aj; itAq;fs;.

`[; nra;Ak; Kiw gw;wp gbj;Jf; nfhs;Sq;fs;. vt;tsTjhd; gbj;jhYk; nfhs;if NtW eilKiw NtW. xU ngupa mwpQu; `[; gw;wp Ehy; vOjpdhuhk.; f/gh it tyk; tu Ntz;Lk; kf;fnsy;yhk; ,lk; Rw;wp tu ,tu; kl;Lk; tyk; Rw;wpdhuhk;.

xU Kiw kpdhtpy; xU Mypk; mbf;Fk; fw;fis fOTtJ ]{d;dj; vd;W Nghjpj;jhu.; kf;fs; vd;dplk; Nfw;f fy; mbf;f Fspg;gJ ]{d;dj; vd;Nwd.; kt;ytp fOTtJ ]{d;dj; vd;fpwhNw vd fpjhig ghug;Nghk; vd;W ghu;j;jhy; mugpapy; vOj;JfSf;F `ufj; ,y;iy F]{y; Fspj;jy; vd;gjw;F gjpyhf f];y; fOTjy;  vd;W  vd;W gpioahf thrpf;fpwhu.; kpdhtpy; 4-2 uf;fmj;  njhOif gpur;rpid 4 vd;gtu; ehk; gpuahdpay;y vd;Wk; 2 njhOgtu; FJh md;dpkdh]pfFk; egpatu;fs; vd;dplkpUe;J `[; Kiwia fw;Wf nfhs;Sq;fs.; egp (]y;) kpdhtptpy;2 njhOjhu;fs; vdNt 2 njhOjy.; xt;nthUtUk; Xt;nthU k];myh nrhy;thu;fs.; jLkhw Ntz;lhk;. cq;fs; topfhl;biag; gpd;gw;Wq;fs;.

jf;th cs;s mky;fSf;F cw;rhfkhfkhdtu;fSld; ew;G itj;Jf; nfhs;sTk;.<khidAk; fz;izAk; ehitAk; ghJfj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

k`uq;fisg; Ngzp vtUf;Fk; Nehtpid juhkYk;. ahiug; gw;wpAk; jtwhfg; NgrhkYk; jpf;u;> jy;gpah> jf;gPu;> Fu;Md; jpyhtj;>]ythj;> JM Nghd;w mky;fis mjpfkhf nra;J nfhs;Sq;fs;. mwpKfkhdtu; njupahjtu; midtUf;Fk; ]yhk; nrhy;Yq;fs.; gakpy;yhky; ahUf;F Ntz;LkhdhYk; ]yhk; nrhy;yyhk;. midtUk; K];ypk;fNs. midtUf;Fk; j/th nfhLq;fs.; `[;i[Ak; j/thitAk; Nru;j;J epa;aj; itAq;fs; 2 $ypAk; fpilf;Fk;.

ed;ikf;F vg;gbNah jtWf;Fk;jd;lid mg;gbNa.xUtu; ftzaPdkhf rpful;il tPrp vwpe;jjhy; KO kpdhTk; jPg; gw;wp vwpe;jJ. vdNt Gdpj G+kpapy; cq;fshy; jtW ele;J tplhky; ghu;j;Jf; nfhs;Sq;fs;.

gz;ghL njupahj fpuhk thrpfs; tUthu;fs;.kw;wtu;fisg; ghu;j;J tpku;rpf;fNth Vsdkhfgghuf;fNth Ntz;lhk.; Vnddpy;;  my;yh`;Tf;F neUf;fkhd typkhu;fshf mtu;fs; ,Ug;ghu;fs;. rpy tNahjpgu;fs; mOf;file;j MilfSld; ,Ug;ghu;fs;. mtu;fs; tho;ehspy; nrd;w KjyhtJ ntspehl;Lg; gazkhf mJ ,Uf;Fk;.

ePq;fs; my;yh`;Tila tpUe;jhspfs;. cq;fSila Njitfis my;yh`; ftzpj;Jf; nfhs;thd;. tpUe;jhsp Vw;gLk; mirfupaq;fisg; nghUj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

my;`kk;Jypy;yh`;! gy Ehw;Wf; fzf;fhd `h[pfSf;F `[; ck;uhTf;F topfhl;Lk; ghf;fpaj;ij my;yh`; vdf;F je;jhd;. `[; Kbe;jJk; `h[pfsplk; mtu;fspd; `[; mDgtq;fisg; gupkhupf;nfhs;tJ tof;fk;.

md;ikapy;  ck;uhTf;Fg; NghNdd;.mq;F xU fhl;rpiaf; fz;Nld;. xU `h[p ];ifg;gpy; jhd; ]< nra;tijf; CUf;F fhl;bf; nfhz;Nl nrd;whu.; ,d;ndhUtu; ku;thtpy; JM nra;tJ Nghd;W ghtid nra;fpwhu; kw;wtu; tPbNah gz;Zfpwhu; JM nra;tJ Nghd;W thia mirf;Fk;gb $Wfpwhu;. rpupf;fth moth rNfhjuu;fNs. my;yh`;Tila Neru;fs; cly; rpte;J fz;zPu; tbj;jtu;fshf elkhba ,lq;fs; ,it. f/ghtpd; Gdpjj;JtjijNa nfLf;fpwhu;fs;.

ku;`{k; epah]; kt;ytp mtu;fs; nrhd;d xU tplak; Qhgfj;Jf;F tUfpwJ. irj;jhd; tPl;bd; Kd; thry; gpd; thry; [d;dy; Clhf tPl;bDs; Eioa te;jhdhk;.vy;yh fjtpYk; Maj;Jy; Fu;]p xl;lg;gl;bUe;jjhk.; xUtopahYk; cs;Ns nry;y Kbatpy;iyahk.; $iu Nky; Vwp vd;ldh topahf midj;J gpj;dhf;fisAk; cs;Ns nfhz;L nrd;whdhk;.

mt;thNu `uj;Jila vy;iyapy; gy iky;fSf;F Kd; K];ypky;yhjtu;fs; cs;Ns Eioa KbahJ vd;W mwptpj;jy; Nghl;bUf;fpwhu;fs;. `uj;Jila vy;yh thry;fspYk; ghJfhtyu;fs; Ngf;Fis nrf; gz;zp cs;Ns tpLfpwhu;fs;. irj;jhd; nkhigy; NghDf;Fs;shy; Ngha; Gdpj f/ghtpy; nra;Ak; ml;lfhrq;fis nrhy;ypKbf;f KbahJ. ,uj;jf; fz;zPu; tbf;f Ntz;Lk;.`uj;Jila Gzpjj; jd;ikiaNa nfLj;J tpl;lhu;fs;.

ku;`{k; epah]; kt;ytp mtu;fs; xU gahdpy; nrhd;dhu;fs;. mtu; `[;[{f;F Nghf Kd; NkNy Xjpa Fu;Md; Maj;jpy; ePq;fs; `[;[py; nfl;l thu;j;ij NgrhjPu;fs.; rz;il gpbf;fhjPu;fs.; ePq;fs; vd;d nra;jhYk; my;yh`; mwpthd.; `[;[{f;F Nghwtq;fnfl;l thu;j;ij NgRthq;fsh? rz;il gpbg;ghu;fsh? Vd; my;yh`; ,g;gb nrhy;fpwhd; vd;W rpe;jpj;Jf; nfhz;Nl KjyhtJ `[;[{f;Fg; Ngha; [pj;jh tpkhd epiyaj;jpy; ,wq;fpaJk; xUtUila ePy fyu; Ngf;if xNu khjpup ,Ue;jjhy; ,d;ndhUtu; Jhf;fpf; nfhz;L Nghdhuhk;. kw;wtu;  ck;khit ,Oj;J Vrpdhuhk;. ehq;f nfhOk;G ,`;uhKld; ,Uf;fpNwd.; GJf; filapy; Nfl;lhy; Iah ahu; vd;W tpsq;Fk; vd;whuhk;. mg;NghJjhd;  Fu;Md; Maj;Jf;F tpsf;fk; fpilj;jJ. Mdhy; ePq;fs; vd;d nra;jhYk; my;yh`; mwpthd; vd;w trdj;Jf;F  tpsf;fk; fpilf;ftpy;iy. mughTf;F Ngha; [gy; u`;kh kiyabthuj;jpy; egp (]y;) mtu;fs; ,Wjp cgNjrk; nra;j ,lj;jpy; ,`;uhKld; MZk; ngz;Zk; xl;lfj;jpy; Vwp NghNlh vLj;jdu;. ,ijf; fz;lJk; Maj;Jf;F tpsf;fk; fpilj;jJ vd;whu;fs;.

ku;`{k; mtu;fs; Rthu];akhd Kiwapy; tplaq;fis GFj;Jthu;fs;. xU Kiw `[; Kbe;JJk; vy;yhUk; Njitahd rhkhd;fis thq;fp tpl;Bu;fsh? vy;yhUk; gPbq; nghl;y; thq;fpdPu;fsh? Vd; `]uj; vd;W Nfl;Nld;. vy;yhUk; md;W gpwe;j ghyfu; Nghd;W ghtk; kd;dpf;fg;gl;ltufss;sth vd;whu;.

XUtu; nrhd;duu.; `h[p ehd; [pj;jhtpy; tpkhd epiyaj;jpy; fhy; itj;jpypUe;J kf;fh kjPdh kpdh mugh K];jypgh ,e;j ,lk; tiu xNu xU mb $l jpf;u; ,y;yhky; itf;f tpy;iy vd;whu;.

,d;ndhUtu; nrhd;dhu; ehd; xU ghgu.; Kb ntl;baJk; vdf;F fpilf;Fk; gzj;jpy; 5-10 rj rpy;yiufis  cz;baypy; Nghl;L tUlk; Kbe;jJk;; mij upahYf;F khw;wp me;j tUlk; vkJ CupypUe;J kf;fhTf;F nry;gtuplk; nfhLj;J xU ,yl;rk; ed;ik ehb `uj;jpy; ]jfh nra;J te;Njd;. gy tUlq;fSf;Fg; gpwF `[;[{f;F tUtjw;F my;yh`; vdf;F e]Pghf;fpdhd;.

,d;nUtu; nrhd;dhu; `h[p ehd; f/ghit 1000 Kiw tyk; te;Njd; vd;Wk;

242 jthg;fis Kbj;Njd; vd;W xUtUk; 23 ck;uhr; nra;Njd; vd;W xUtUk;. jthgpNyNa xU Fu;Mid Kbj;Njd; vd;W xUtUk; 70 Mapuk; jpf;u;fis jthgpy; Kbj;Njd; vd;W xUtUk;. kjPdhTf;F nry;yKd; 22 Mapuk; ]ythj;Jfis Kbj;jjhf xUtUk; $wpdhu;fs;. vd;Dila miwapy; yd;ldpYs;s xU `h[p ,Ue;jhu;. mtu; miwf;F tUthu.; ghj;&k; Nghthu.; cLg;ig khw;Wthu;`uj;Jf;F Ngha;tLthu.; mtu; ]yhk; jtpu NtW xd;Wk; Ngr khl;lhu;.

,yq;ifapYs;s xU NfhB];tu `h[p `h[pkhu;fspd; Ngf;FfisAk; rl;bfisAk; jiyapy; itj;Jf; nfhz;L Frpdpapy; fpj;kj; nra;J tpl;L xU gpr;irf; fhuidg; Nghd;W epyj;jpy; gLj;Jf; nfhz;bUg;gij fz;Nld;.

mf;FuidapypUe;J xU `h[p gpuPg; NfN]hL `[;[{f;F tUthu.; mNjhNl jpUk;gpr; nry;thu;.

k`paq;fidapypUe;J te;j xUtu; `h[p nrhd;dhu.; ehd; 35 tUlkhf nyhupf;F kzy; Vw;wp ry;yp Nrkpj;J `[;[{f;fhf te;Njd;.

,d;ndhU `h[p nrhd;dhu.; rpy F&g;fhuu;fspd; gzg;ig ngwpjhfTk; clk;gpy; rijapy;yhjtu;fshfTk; rpy `h[pkhu;fspd; gzg;ig nkype;Jk; cly; nfhOj;JkpUe;jij mtjhzpj;Njd; vd;whu.; mJ Vd; mg;gb vd;W Nfl;Nld;. `h[pkhu;fs; gzj;ijf; nfhLj;J tpl;L F&g;fhuu;fspd; Gwj;ij Ngrp ,iwr;rpia jpd;W tpl;ldu;.

xU `h[p kpfTk; nkJthf ,Ug;ghu;,tu; vg;gb `[; nra;thu; vd;W Nahrpj;Njd;. mtu; nrUg;ghy; mbf;fpw khjpup vy;yhUf;Fk; Ke;jp vOk;gp vq;fis jl;b tpl;L j`[;[j;Jf;F Nghthu.;

mugp ahiuAk; fzf;nfLf;f khl;lhu;fs;. xU Kiw ,yq;ifapypUe;J nrd;w kpdp];lu;xUtu; tpkhd epiyaj;jpy; kt;ytpaplk; ehd; ke;jpup vd;W vg;gb mugpapy; nrhy;tJ vd;W Nfw;f mtu; md t]Pu; vd;W nrhy;Yq;fs;. ,tUk; fpA+it [k;g; gz;zp md t]Pu; vd;W gh];Nghl;il nfhLj;jhu.; mtd; gh];Nghl;il Jhf;fp tPrp tpl;lhd.;

XU `h[p nrhd;dhu.; ehd; ,d;Dk; xNu xU Kiw `[;[{f;F tu Ntz;Lk; vd;W JM Nfl;Nld; vd;whu;.  Vd; `h[p cq;fSila trjpiag; ghu;j;J fQ;rj;jdkhf Nfw;fpwPu;fs; gy Kiw tu Ntz;Lk; vd;W NfSq;fs; vd;W $wpdhu; ,d;ndhUtu;. ,g;gb Nfl;ltu; 13 jlit `[;[{f;F te;jpUe;jhu;. Mdhy; rhjhud kdpju; my;yh`;Tf;F xU Kiw jUtJ ,Nyrp gy Kiw jUtJ f];;lk; mg;gbay;y. Nfw;gij fQ;rj;jdkpy;yhky; NfSq;fs.;

rTjp murhq;fk; xt;nthU tUlKk; Nfhbf; fzf;fpy; rpytopj;J`h[pfSf;Ftrjp nra;Js;sJ. vt;tsTjhd; nra;jhYk; neupry;,Uf;fNt nra;Ak;. xU,lj;jpy; jg;gpdhy; kW ,lj;jpy; khl;bf; nfhs;thu;fs;.rpy Ntisfspy; `h[pfis my;yh`; Nehapdhy;f];lj;jpdhy; Nrhjpg;ghd;. mre;JtplNtz;lhk;.

`h[pfSf;F rpy Kd;  vr;rupf;ififfisAk; Gj;jpkjpfisAk;

 EDf;fq;fisAk; nrhy;y tpUk;GfpNwd;.

,`;uhk; fl;b `[;i[ NgZjyhf gf;jpNahL nra;thu;fs.;

,`;uhikf; fise;jJk; F&g;ig;g; gw;wp fijf;f Muk;gpj;J

tpLthu;fs;. F&g;gpy; elf;Fk;jtWfis fijj;Jf; nfhz;bUf;f

Ntz;lhk.; rpytopj;J f];lg;gl;L nra;Ak;mky;fis mtu;fSf;F

nfhLj;Jtpl Ntz;lhk;. mtu;fs; gpio nra;jhy;my;yh`;tplj;jpy;

mtu;fs; fzf;F nfhLf;f Ntz;Lk;. rpy Ntisfspy; tplaq;fs;

mtu;fspd; fl;Lg;ghl;il kPwp elf;Fk.; cjhuzkhf vt;tsT

nrhFrhd g];i[ nfhz;L te;jhYk; Kd;Df;Fs;s thfzk;

Nghfhtpl;lhy; vg;gb Nghf KbAk;.

rpyu; nfhQ;rk; nfhQ;rkhf nrhgpq; gz;z Muk;gpg;ghu;fs.; njhOJ tpl;L &Kf;F tUk; NghJ xt;nthU rhkhdhf nfhz;L tu Muk;gpg;ghufs;.mij tpsk;gug;gLj;Jthu;fs;. kw;wtu;fs; mJ vq;f thq;fpdPu;fs; vd;W Nfw;f ,tUk; g]hUf;F ,OgLthu;.  ,Wjpapy;&Kk; neUf;fbahFk;. khw;wkhf ePq;fs; vj;jid jthG nra;jPu;fs;? Fu;Mid Kbj;J tpl;Bu;fsh? Kd; ]g;Gf;F NghNthk; thUq;fs; thq;f ck;uh xd;W nra;Nthk;; vd;W mky;fspy; Mir tUk; tplaq;fisf; fijAq;fs;.

gpuahzj;jpy; rpyUf;F Nfhtk; tUk.; rpyu; Raeykhf ,Ug;ghu;fs;. &kpy; rpyUf;F V ]p gpbf;Fk;.rpyUf;F gpbf;fhJ.rpyUf;F rPdp rpyUf;F cug;G Ntz;Lk;. kw;wtu;fis mDrupj;Jg;  Nghf Ntz;Lk;. ,Uf;Fk; ,lq;fisAk; #oiyAk; Rj;jkhf itj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

  1. b. n`hNly; fhl>; Kmy;ypk; fhl; Mfpatw;iwAk; vg;nghJk; itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. ePq;fs; kuzpj;jhy; vf;]pld;l; Mdhy; mij itj;Jj;jhd; fz;L gpbg;ghu;fs;.xU `h[papd; Ngf; [pj;jh tpkhd epiyaj;jpy; fhzkhy; NghdJ `[; Kbe;J jpUk;gp te;jJk; fpilj;jJ.

gzq;fis xNu ,lj;jpy; itf;f Ntz;lhk; neupryhd ,lq;fSf;F KOg; gzj;ijAk; vLj;Jr; nry;y Ntz;lhk;. cq;fs; gh];Nghl; buhg;l; gzq;fs; Mfpatw;iw ftzkhf itj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Vnddpy; fs;tu;fs; elkhLthu;fs;. vt;tsT gzf;;fhuuhf ,Ue;jhYk; nfhz;L Nghd vf;];NrQ; kl;LNk cjTk;. ahuplKk; if ePl;lf; $lhJ. rpyu; rkhd; thq;fp thq;fp tpkhd epiyaj;jpy;; ngg;]p Fbg;gjw;F xU upahy; Nfw;ghu;fs;.

kf;fh kjPdhtpy; tpOe;J fplf;Fk; nghUw;fis njhl Ntz;lhk;. kw;wtu;fis g]hupd;  gf;fk; j];fPy; gz;z Ntz;lhk;.rhg;ghl;lby; Neuj;ij tpzhf;f Ntz;lhk;.

`h[pfNs tPbNah vLf;Fk; NghJ Gdpjkhf `[; nra;Ak;  ngz;fs; gpbgLtu;. ePq;fs; cWjpahd xU Kbit vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. vf;fhuzk; nfhz;Lk; tPbNah NghNlh vLf;f khl;Nld;. mg;gb cq;fshy; nra;a KbAkhdhy; cq;fs; `[; fG+y; vd;W epidj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

&kpy; btp  Nghl;L itj;jpUg;ghu;fs.; me;j fhl;rpfs; njhOk; NghJ Kd;Nd tUk; mijAk; jtpu;e;J nfhs;s Kaw;rpf;fTk;.&kpy; Nrhk;gyhf  gLj;Jf; nfhz;L tPz; fijfis fijj;Jf; nfhz;L kw;w `h[pkhu;fspd; Jhf;fj;Jf;F ,ilQ;;ry; gz;zhky;;  mky; nra;tjw;F Xa;ntLj;J clk;ig jahu; gz;zpf; nfhs;sTk;.

kf;fhTf;F ntspNa cs;s N`hl;ly;fspy; jq;Fgtu;fs; m]Uf;F `uj;Jf;F te;jhy; g[;u; njhOJ tpl;L Nghfyhk.; my;yJ fhiyapy; te;J ,uT ,rh njhOJ tpl;L Nghfyhk;. rpy Ntisfspy; kf;fhtpy; N`hl;ly;fspy; jq;Fgtu;fistpl ntspapYs;stu;fs; $l mky; nra;thu;fs;. Vnddpy; ,tu;fs; njhOjJk; te;J &kpy; gLj;Jf; nfhs;thu;fs;.

cq;fs; kidtpkhu;fSf;F Gjpa ,lkhf ,Uf;Fk.; fisg;ghfp ,Ug;ghu;fs;. mtu;fsplk; Nfhgk; nfhs;s Ntz;lhk;. KbAkhd kl;Lk; mtu;fs; jdpahf `uj;Jf;Fk; g]hUf;Fk;  nry;tij jtpu;e;J nfhs;sTk;.

rTjpapy; Ntiy nra;Ak; gps;isfs; mq;Fs;s gpj;dhf;fisg; gw;wp fijg;ghu;fs.; mtw;iwf; fhjpy; thq;fpf; nfhs;s Ntz;lhk.; mtu;fSf;F j/tj; nfhLq;fs;.kw;wtu;fisg; gw;wp Gwk; NgrhjPu;fs;. Neuj;ij tPzhf;fhjPu;fs.;

Jy;`[; gpiw xd;wpypUe;;J gj;J tiu nra;Ak; mky;fs; [p`hjpd; ez;ik Nghd;wJ. jy;gpahitAk; jthigAk; mjpfhkhf nra;Aq;fs.; Vnddpy; ,itapud;Lk; NtW vq;Fk; nra;a KbahJ. `[;[py; rpwe;jJ mjpfkhf jy;gpahTk; ]yhKk; nrhy;tjhFk;.

Xt;nthU tf;Jf;Fg; gpd;Dk; cq;fsJk; cq;fs; ngw;NwhuJk; fshj; njhOiffis njhOq;fs;. ,we;J Nghd cq;fs; ngwNwhUf;fhf jthG ju;kq;fis nra;Aq;fs;.

`[; gazj;jpy; cq;fs; gzq;fis upahy;fspy khw;wp vg;NghJk; ifapy; itj;Jf; nfhs;Sq;fs;. ]fhj; epa;aj; itj;J f/ghtpDs;Sk; kpdh mughtpYk; nfhLq;fs;. Vnddpy; xd;Wf;F xU ,yl;rk; fpilf;Fk;.mj;Jld; ]fhj;jpy; FiwghL ,Ue;jhy; epiwT nra;Ak;.

njhOiff;F ghq;F nrhy;tjw;F Kd; Neufhyj;NjhL `uj;jpDs; nrd;W tplTk.; filrp Neuj;jpy; nrd;why; Nuhl;bYk; Ngkd;bYk; njho Ntz;b tUk;. rpyu; ,uT KOf;f g]hupy; Rw;wp tpl;L  ]{g;`{ njhOifia $l jtw tpl;L tpLfpd;wdu.;

,d;W cyfpy; vt;tsNth tplaq;fspy; rhjid Gupfpd;whufs.; ,yl;rpak; itAq;fs;. Mfhaj;jpy xU Fu;Mid Kbg;Ngd;. jthgpy; kl;Lk; xU Fu;Mid Kbg;Ngd;.

tpkhd epiyaj;jpYk; g];fspYk; fpA+fspYk; kpf ePz;l Neuk; fhf;f Ntz;b

Vw;glyhk;.me;j Neuq;fspy; my;yh`;Tf;F kpf tpUg;gkhd]{g;`hdy;yh`p

tgp`k;jp`p vd;W mjpfkhf XjTk;.

RUf;fkhd Neuj;jpy; $Ljyhd ed;ikfisj; jUk; mky;fisffw;Wf;

nfhs;Sq;fs;.cjhudkhf ]{g;“hdy;yh`p tgp`k;jp`p

mjjfy/f`p tupyh eg;]p`p t]pdj mu;rp`p vd;W  3 Kiw

Xjpdhy; g[;upypUe;J Y`h tiu mky; nra;j ed;ik fpilf;Fk;.

ahug;gp yfy;`k;J fkh ad;gf yp[yhyp t[;`pf tmyPkp ]{y;jhdpf;

vd;W xjpdhy; mjd; ed;ikapd; msitkyf;FkhWf;F $l

vj;jid vd;gJ njupahJ.,g;gb Xjpdhd; vd;W vOjpf;

nfhs;Sq;fs; vd;W my;yh`; nrhy;thd;. ]{uh ah]Pid xU

KiwAk;MaJy; Fu;]P>]{uh ghjp`h fj;u;> ]py;]hy>; Mjpahj>;

fhgp&d>; e];u>;,/yh];Mfpatw;iw 4 KiwAk; Xjpdhy; 20

epkplj;jpy; 20 Fu;Md; Kbj;jed;ik fpilf;Fk;.

m];j/gpUy;yh`y;yjP yh,yh` ,y;yh`{ty; `a;Ay;ifa+k;

tmJhG,iy`p vd;W 3 Kiw Xjpdhy; fly; EiuasT

ghtkpUe;jhYk; kd;dpf;fg;gLk;.

Mjk; (miy) mtu;fs; Kjy;fpahkehs; tiu tUk; K];ypk;fs; kPJ xU jthg; nra;Aq;fs;. xU ngupahuplk; mJ vg;gb ez;ik fpilf;Fk; vd;W Nfw;f xU nkOFtu;j;jpahy; 1000 nkOFtuj;jpia gw;w itj;jhYk; Kjyhtjpy; xsp FiwAkh vd;W Nfl;lhu;. mq;fdNk ed;ikfis midTUf;Fk; gq;fpl;lhYk; cq;fSf;F Fiwf;f khl;lhd;.

,dp `[; nra;Ak; Kiwia RUf;fkhf tpsf;FfpNwhk;. nrhy;yf;$ba tplaq;fis ftzkhf Nfl;Lf; nfhs;Sq;fs;. Vnddpy; fle;j rpy tUlq;fspy; fhzhky; Nghd rpyu; `[; Kbe;Jjhd; fpilj;jpUf;fpd;wdu;. mtu;fs; ,e;j khjpup gahdpy; nrhy;yg;gl;l tplaq;fis Qhgfk; itj;jpUe;J `[;i[ Kbj;jpUf;fpwhu;fs;.

Kjypy; efk; Kb fise;J ,`;uhKf;F epa;aj; itj;J Fspj;jy;. my;yJ TS nra;jy;. Fspj;J tpl;L mj;ju; G+rp vz;nza; Nja;j;J Mz;fs; ijf;fhj ,`;uhKila ,U Jzpfis mzpjy;.ngz;fs; Kfk; if jtpu kw;w ,lq;fis kiwj;jy;.

gpd;G ,`;uhKila 2 uf;fmj; ]{d;dj;ij njhOJ tpl;L ck;uhTf;fhf epa;aj; itj;jy;. `[;[{f;fy;y. eta;Jy; ck;ujtm`;uk;J gp`h ga];]pu;`{yP gjfg;gy;`{ kpd;dP. my;yh`;Nt! ck;uhTf;fhf epa;aj; itj;J ,`;uhk; fl;bf; nfhz;Nld;. mij Nyrhf;fp fG+yhf;Fthahf!gpd;G jy;gpah nrhy;jy;. jy;gpahit cs;sj;jpd; mbj;jsj;jpypUe;J MyKy; mu;th`py; my;yh`; mioj;jhd; ,Njh mbikahfpa ehd; vd;id mw;gzpj;J mbgzpe;J te;J tpl;Nld; vd;W ,/yh]{lDk; jho;ikAlDk; jy;gpah nrhy;jy;. rpy ngupahu;fs; jy;gpah nrhy;Yk; NghJ cly; rpte;J kaq;fp tpOe;J tpLthu;fs;. ahUila jy;gpahTf;F my;yh`; gjpy; nrhy;fpwhNdh mtUila `[; fG+yhFk.;  ahUf;F yh yg;igf; vd;W $WfpwhNdh mtdJ gazj;jpy; ve;j gyDk; ,y;iy. ayk;yk; vd;w kPfhj; vy;iyapy; Mfhaj;jpy; epa;aj;ij GJg;gpj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

buf;l; gpisl;by; Nghgtu;fs; tPl;bYk;. buhd;]pl;by; Nghgtu;fs; tpl;bNyh buhd;]pl;bNyh fl;lyhk;.

ngz;fs; cuj;j Fuypy; jy;gpah nrhy;tijAk; neupry;fspy;  fy;iy Kj;jkplNth NtW neupryhd ,lq;fSf;F nry;tijak; jtpu;e;J nfhs;sTk;.

jiy %LtJ-ijj;j cil mzptJ-kzk; G+RtJ- Kb efk; fistJ- FLk;g tho;f;if- jpUkzg; NgR;R-Ntl;ilahLtJ $lhJ.jtWjyhfNth kwjpahfNth nra;jhy; Fw;wkpy;iy. ngz;fs; Kfj;ijAk; ifiaAk; %lf; $lhJ.

fbfhuk; – ngy;l; -rd; fpsh];- Fil- Ngf; mzptJ MFk.; Vnddpy; ,it cilay;y. Mz;fs; njhg;Gis %bf; nfhs;s Ntz;Lk;.

kf;fhtpy; N`hl;lYf;Fg; NghdJk; ,`;uhik mtpo;g;gjw;fhf ck;uhit Kbf;f mtrug;gLthu;fs;. mg;gb mtrug;glhky; MWjyhf Xa;T vLj;J clk;igAk; cs;sj;ijAk; jahu;gLj;jpf; nfhz;L ck;uhTf;F nry;yTk;. fztd; kidtp jdpj;jdpahf nkhigy; itj;Jf; nfhs;sTk.; f/ghTf;F Nghf Kd; N`hl;ly; mlahsq;fisg; ghu;j;Jf; nfhz;L f/ghtpy; EioaTk;.

f/ghtpd; kfpikia kdjpy; nfhz;L tuTk;.  f/ghTf’F NeNu thd Nyhfj; jpy; igJy; k/%iu mijg; gilj;j ehs; Kjy; kyf;Ffs; tyk; te;J nfhz;bUf;fpd;wdu;.

f/ghtpDs; EioAk; NghJ ,/jpfhg; epa;aj;Jld; KbAkhdhy; ghG]; ]yhkpDhlhf my;yJ ve;j thrypdhyhtJ Eiojy;. ghu;itia jho;j;jpf; nfhz;L nry;jy;. topfhl;Lgtu;  f/gh g+uzkhfj; njwpAk; NghJ jiyia cau;j;jp f/ghit ghu;j;J JM Nfl;ly;. KjyhtJ f/ghitf; fhZk; NghJ Nfw;Fk; JM fG+y;. f/ghit xt;nthU Kiw fhZk; NghJk; JM fG+y.;

Xt;nthUtu; xt;nthU tpjkhf Nfw;ghu;fs;. rpyu; ah my;yh`;! eP mwpe;j cd; Gfo;fs; midj;ijAk; nfhz;L cd;idg; Gfo;e;J eP mwpe;j midj;J ed;ikfisAk; Nfw;fpNwd;. eP mwpe;j midj;J jPikfspypUe;Jk; ghJfhg;G NjLfpNwd; vd;Wk.; NtW rpyu; ah my;yh`; ehd; Nfl;l Nfw;fg; Nghfpd;w kw;wtu;fs; vdf;F Nfl;l midj;J ey;y JMf;fisAk; fG+y; nra;thahf vd;W Nfw;ghu;fs;.

f/ghTf;F NghdTld; my;yh`;tplk; nrhy;yp tpLq;fs;. ah my;yh`; ehd; ,jd; gpwF nra;Ak; mky;fspYk; JMf;fspYk; vdf;Fk; vd; ngw;NwhUf;Fk; kidtp kf;fSf;Fk; vd; re;jjpfSf;Fk; vd; %jhijau;fSf;Fk; vd; cw tpdu;fSf;Fk; mtu;fsJ FLk;gj;Jf;Fk; ,uj;j ge;Jf;FSf;Fk; ed;gu;fSf;Fk;; vdf;F cjtp nra;jtu;fSf;Fk; vd;id tpUk;gpatu;fSf;Fk; vd;dplk; JMnra;AkhW Nfl;Lf; nfhz;ltu;fSf;Fk; cyfpy; Njhd;wpa ,dp gpwf;fg; NghFk; midj;J K];ypkhd Mz; ngz;fSf;Fk; nfhLg;ghahf vd;W $wp tpLq;fs;.

cyfpy;  3 tplaq;fisg; ghu;g;gjw;F ez;ik. Fu;Md;> f/gh> ngw;Nwhhpd;; Kfk.; xd;Wk; nra;a Kbahtpl;lhy; f/ghit ghu;j;Jf; nfhz;bUf;fTk;.

`[Uy; m];tij Kj;jp my;yJ Kj;JtJ Nghd;W ifahy; irf;fpid nra;J f/ghit 7 Kiw tyk; te;J jthGila 2 uf;fmj;Jfis kfhK ,guh`PKf;Fg; gpd; njhOJ tpl;L ]k; ]k; ePiuf; Fbj;J tpl;L ]< nra;J Kbia ntl;bdhy; ck;uh Kbe;J tpLk.; gpd;G ,`;uhik fisayhk;.

jthgpy; ghu;itia fPo; Nehf;fp itj;Jf; nfhs;Sq;fs;.kpFe;j fz;zpaj;Jld; tyk; tuTk;.,`;uhKld; ,Uf;Fk; NghJ Ky;j]pKf;F nry;tij jtpu;f;fTk;. Vnddpy; mjpy; mj;ju; G+rp ,Ug;ghu;fs;.jthGf;F mLj;J xU ]< ,Ue;jhy; me;j jthgpy; Kjy; 3 Rw;wpy; uky; ,y; jpghc tyJ Njhis jpwe;J Mz;fs FYf;fp elf;f Ntz;Lk;. jthGf;F TS Njit.]<apw;F Njitapy;iy. ,uz;ilAk; tpl;l ,lj;jpypUe;J njhluyhk;. ve;j Rw;wpy; TS Kwpfpwnjh TS nra;J nfhz;L me;j ,lj;jpypUe;J njhluyhk;. my;yh`; xU ,lj;ij Fwpg;gpl;L njhOkhW $wpa xNu ,lk; kfhK ,g;uh`Pk;.

]< 7 Rw;W vd;gJ ]ghtpypUe;J ku;thTf;F NghtJ xd;W ku;thtpypUe;J ]ghTf;F tUtJ xd;W nkhj;jk; %d;wiu Rw;W. gr;ir tpsf;FfSf;fpilapy; Mz;fs FYq;fp Xl Ntz;Lk;. me;j ,lj;jpy;jhd; md;id `h[uh mtu;fs; Foe;ij ,];kh<y; fjwp mStJ fz;L FYq;fp Xbdhu;fs.; mij my;;yh`; nghUe;jp tpl;lhd;. mjdhy; fpahk ehs; tiu tUk; `h[pis Xl itj;jhd;.

Ky;jj]pk; vd;gJ `[Uy; m];tJf;Fk; f/gh thrYf;Fk; ,ilg;gl;l ,lk;  ,q;Nf neQ;irAk; fz;zj;ijak; itj;Jf; NfSq;fs;. JM EhW tPjk; fG+yhFk; ,lk;jhd; Ky;j]pk.; me;j ,lj;ij fl;b midj;J Nfw;fg;gLk; ve;j xU JMTk; fG+yhfhky; ,y;iy.

euf neUg;Gk; ]k;]k; jzzPUk; xd;W NruhJ. ve;j epa;aj;jpy; ]k;]k; Fbf; fpNwhNkh mJ epiwNtWk;. Xt;nthU Kiw Fbf;Fk; NghJk; xt;nthU JMf;fisf; NfSq;fs;.

`[Uy; m];tij Kj;jkpLtjw;F kw;wtu;fis js;sp Nehtpid nra;tJ ghtk;. `uj;jpDs; cyf tplaq;fis fijg;gij jtpu;e;J nfhs;sTk;. Uf;Ds; akhdp `[Us; m];tij kl;LNk njhlyhk;.

Nkyjpf jthg; nra;a tpUk;Ggtu;fs; 7-14-21 Kiw tyk; te;J xt;nthU 7 Rw;W KbtpYk; 2 ufmj; njhoyhk;. my;yJ 14-21 I Kbj;J tpl;L xNuabahfTk; njhoyhk;. kfhK ,g;uh`Pkpy; njhOtJ Vw;wk;. my;yJ ve;j ,lj;jpYk; njhOyhk;.

,;`;uhk; fl;Ljy;-mughtpy; jupj;jy;. jthGs; ,ghsh – ]< nra;jy; Mfpait `[;[pd; gu;sfshFk;.kPfhj;jpy; ,`;uhk; mzpjy;.  mughtpy; #upad; kiwAk; tiu jupj;jy; -K];jypghtpy; jupj;jy;;- kpdhtpy; j];uPf; ,utpy; jupj;jy;>fy; vupjy; -Kb fisjy;- jthGy; tpjh nra;jy; Mfpait `[;[pd; th[pg;fshFk;.  jtwpdhy; gpj;ah nfhLf;f Ntz;Lk;.

`[;[py; jkj;Jc fpuhd; ,g;uhJ vd;W KiwfSz;L. mjpy; ehk; nra;tJ jkj;Jc Kjypy; ck;uhTf;F ,`uhk; fl;b gpd;G gpiw 8y; `[;[{f;fhf ,`;uhk; fl;Ljy;.

kpdhTf;F rpwpa Ngf; xd;iw vLj;Jf; nfhs;sTk;. mjpy; K]y;yh-kUe;Jfs;-Fu;Md; -fy;Y Ngf;- Nrtpq;nrl;-bR 3 cLg;G Nghd;wtw;iw vLj;Jf; nfhs;syhk;.

Jy; `[; gpiw 8y; `[;[{f;fhf epa;aj; itj;J ,`;uhk; fl;bkpdhTf;Fr; nrd;W Y`u; m]u; ,rhit me;je;j Neuj;jpy; RUf;fpj; njhOjy;.

gpiw 9y; g[;;Uf;Fg; gpd;#upad; cjakhd gpd; mughTf;Fr; nrd;W Y`Uila Neuj;jpy; Y`iuAk; m]iuAk; RUf;fp Nru;j;J Kw;gLj;jp njhOJ tpl;L JMtpy; <LgLjy;.

#upad; kiwe;jJk; k/upg; njhohky; K];jypghTf;F te;J k/upig gpw;gLj;jp ,rhit RUf;fp Nru;j;J njhOJ tpl;L jpf;u; JMtpy; <Lgl;L rpwpJ Jhq;fp vOe;J  ]{g;i`njhOJ tpl;L 7-28-49 fliyapd; msTs;s fw;fisg; nghWf;fpf; nfhz;L kpdhTf;F Gwg;gl Ntz;Lk;.

gpiw 10y; ngupa irj;jhDf;F #upad; cjpj;j gpd; nrd;W 7 fw;fis mbf;f Ntz;Lk;. Nehahspfs; eL ,uTf;Fg; gpd; Gwg;glyhk.; ,d;iwa ehs; thfzq;fs; neupryhd ehshFk.; 2 iky; Jhuj;ij ]{g;`{f;Fg; gpd; Gwg;gl;L khiy 5 kzpf;F $lhuj;ij te;jile;j rk;gtq;fSk; cz;L. ,utpy; kpdh vy;iy tiu nrd;W jupj;J tpl;L ele;jhy; 45 epkplj;jpy; kpdhTf;F te;J tplyhk.; ,e;j ehspy; ele;J nry;tij ehd; cw;rhfg;gLj;JNtd;. Vnddpy; g];]py; VwpdhYk; g]; efuhJ.

fy; mbg;gJld; jthGy; ,ghsh – Fu;ghd;- Kb ntl;ly; Mfpa 3y; xd;iw nra;jhy; ,`;uhk; fisayhk.; j`y;Yy; Cyh te;J tpLk;.  FLk;g tho;f;if jtpu ,`;uhik jLj;jit `yhyhfp tpLk;. jthig kpdhtpypUe;J nrd;w gpd; nra;ayhk.; `dgpfs; %d;iwAk;; md;iwf;Nf nra;thu;fs;.

jthg; nra;a tpUk;Gttu;fs; kf;fhTf;F nrd;W jthGy; ,ghsh ]<ia Kbj;J tpl;L k/upGf;F Kd; kpdhTf;F te;J tpl Ntz;Lk.; thfzq;fs; mirahJ ldypDhlhf ele;J te;J tpLtJ ed;W. ,d;iwa ehspy; gy iky;fs; elf;f Ntz;b tUk;.

Kd;ngy;yhk; [kuhj;jpy; 15 yl;rk; Ngu; xNu Neuj;jpy; 10 mb ePs RtUf;F fy; mbf;f jpus;thu;fs.; gy ika;aj;fs; tpOk;. ,g;NghJ gy khbfs; NghtJ tUtJ NtW top rpW gps;isAk; mbf;FksTf;F trjp nra;ag;gl;bUf;fpwJ.

gpiw 11 -12y; rpwpa eL ngupa irj;jhDf;F 7 fy; tPjk; mbf;fTk;. ,utpy; kpdhtpy; jq;fTk.; kw;wtu;fspd; fy;iy mbg;gjhdhy; jdJ fy;iy mbj;J tpl;L mbf;fTk;. xNuabahf 7fw;fisAk; mbf;fhky; xt;nthd;whf mbf;fTk;. 1-2 [kuhj;jpy; kl;Lk; fy; mbj;j gpd; JM Nfw;fTk.; 3tJ ngupa irj;jhDf;F fy; mbj;jJk; JM ,y;iy.

mugh Kbj;J kpdh te;jJk; irj;jhd; nkype;J jiyapy; kd;id thupg; Nghl;Lf; nfhz;L fjwp mOthd.; 50-60 tUlk; Kaw;rp nra;J ghtj;jpy; js;spa mbahid mugh ehspy; my;yh`; md;W gpwe;j ghyfd; Nghy; Mf;fp tpl;lhNd vd;W fjwp mOthd;. kpdhtpy; irj;jhdpd; Cryhl;lq;fs; $Ljyhf ,Uf;Fk.; rd;ilfis %l;btpl Kaw;rpg;ghd;. kpfTk; ftzkhf ,Uf;fTk.;

,e;j ehw;fspy; Fu;ghidf; nfhLf;fyhk.; F&g; Fu;ghid nghWg; Ngw;fhjtu;fs; Fu;ghd; Nkilf;F nrd;W nfhLf;fyhk;. Fu;ghd; `j;ap vd;gJ jkj;Jc `[;[py; ,`;uhk; fiytjw;fhf nfhLg;gJ. jK vd;gJ `[;[py; jtWfSf;Fg; gupfhukhf nfhLg;gJ. gpj;ah th[pg; tpLgl;ljw;F nfhLg;gJ> Cs;`pah vd;gJ `[; ngUehspy; nfhLg;gJ. Fu;ghd; Neu;r;irf;fhf nfhLg;gJ.

kf;fhit tpl;L filrpahf ntspNaWk; NghJ jthGy; tpjh nra;a Ntz;Lk;. khj tplha; ngz;fs; jthG jtpu kw;w `[;[{ila midj;J mky;fisAk; nra;a KbAk; tpjh nra;ahky; jpUk;gyhk;.  `[;[py; ve;j xU XjYk; flikapy;iy midj;Jk; nray;fNs.

vkJ tho;ehspy; fpilj;j xNunahU filrp `[; vd;W mky; nra;a Ntz;Lk;. Mdhy;  ,ij vkJ filrp tUifahf Mf;fptplhNj vd;Wk; jpUk;gj; jpUk;g ,q;Nf te;J Nghtjw;F mUs; Guptha; vd;Wk; Nfl;Lf; nfhs;s Ntz;Lk;.

k];[pj; MaprhTf;F nrd;W Nkyjpf ck;uhf;fs; nra;tJ gw;wp fUj;J NtWghL cz;L. tpUk;gpatu;fs; jd;<Kf;Fr; nrd;W ,`;uhk; fl;b jdf;fhfNth ,we;jtu;fSf;fhfNth ck;uh nra;J nfhs;syhk;.

kf;fhtpy; mughtpYs;s k];[pj; ekpuh kpdhtpYs;s k];[pj; ifg; [kuhj;fs; [d;dj; Kmy;yh  Mfpatw;iw irl; rPdpy; ghuf;fyhk;.

kjPdhtpy; mjpfkhf ]ythj; nrhy;Yq;fs.; xt;nthU tf;j; njhOiff;Fk; ]pahuj; nra;Aq;fs;.

kjPdhtpy; [d;dJy; gfP –KjyhtJ Fgh gs;sp thry; ,jpy; rdpf;fpoikfspy; 2 uf;fmj; njhOjhy; ck;uh nra;j ed;ik fpilf;Fk;. NkYk; k];[pj; fpg;yijd; c`J kiy Mfpatw;iw nrd;W ghUq;fs;.

cq;fsplk; egp (]y;) mtu;fSf;F ]yhj;ij vj;jp itf;f nrhd;dtu;fspd; ]yhj;ij vj;jp itAq;fs;. egp(]y;) mtu;fSf;Fk; mjd; gpd; mG+gf;fu; (uyp) mtu;fSf;Fk; cku;(uyp) mtu;fSf;Fk; ]yhk; nrhy;Yq;fs;.

k];[pj; egtpapy; 40 tf;Jfis njhlu;e;J njhOjhy; 2 ew;rhl;rpg; gj;jpuq;fs; fpilf;Fnkd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ. xd;W Kdhgpf; jdj;jpypUe;J tpLjiy. kw;wJ euf tpLjiy. vdNt [khmj;ij jtw tplhjPu;fs;.

nrhgpq;;if KbAkhdhy; kjPdh thrpfSf;F cjtp nra;Ak; Nehf;fj;jpy; kjPdhtpy; nra;Aq;fs.; mjpYk; Neuj;ij Fiwj;Jf; nfhs;;Sq;fs;. yz;ldpy; ,y;yhj rhkhdh ,yhgk; ghu;j;J fil filahf Vwp ,wq;Fk; Neuj;jpy; vt;tsT mky; nra;ayhk;. nrhgpq; cyfpy; vq;Fk; nra;ayhk;. Mdhy; f/gh mq;F kl;Lk;jhNd. kw;wtu;fSd;F rhkhd; thq;Fk; NghJ ]jfh epa;aj;jpy; thq;Fq;fs;. Njitahd rhkhd yp];l;il Nghl;Lf; nfhz;L filrp ehw;fspy; thq;fpf; nfhs;sTk.; Nghd ehspypUEJ rhkhd; Nru;f;f Ntz;lhk;.tpd;Nlh nrhgpq; gz;zp Neuj;ij tPzhf;f Ntz;lhk;.

ehq;fs; my;yh`;Tila tPl;Lf;Fg; Ngha;vt;tsT ey;y Kiwapy; ele;J nfhs;fpNwhNkh mg;NghJ jpUk;gj; jpUk;g miof;fg;gLNthk;. cjhuzkhf xUtUila gq;rDf;F miof;fg;gl;lhy; ehq;fs; Ngha; me;j gq;rd; mofhf elf;f cjtpahf ,Ue;jhy; mLj;j Kiw mtu; tPl;by; elf;Fk; gq;rDf;F KjyhtJ Mshf ek;ik yp];by; NghLthu;. khwhf me;j gq;ridf; Fog;gpabj;jhNyh Fiw $wpdhNyh vk;ik mLj;j gq;rDf;F miof;fkhl;lhu;.

`[;[pypUe;J jpUk;gpaJk; `[;[{f;F Kd; nra;j ve;j jtiwAk; nra;tjpy;iy vd;W cWjpahd epa;aj;itj;Jf; nfhs;Sq;fs;. ,Wjpahf jpUk;gp tUk; NghJ ,];jp/ghUld; jpUk;gp tuTk;. Mz;fs; jhbAlDk; ngz;fs; gu;jhTlDk; jpUk;g epa;aj; itj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

mq;F ele;j ey;y tplaq;fis kl;Lk; $Wq;fs.; f];lq;fisNah rf `h[pfSld; ele;j tpUk;gj;jfhj tplaq;fisNah FiwfisNah $w Ntz;lhk;. kw;wtu;fSf;F `[; nra;a Mir tUk; tplaq;fis kl;Lk; $wTk;.

,`;uhk; fl;bajpypUe;Jk;> f/ghtpYk>; kpdh mughtpYk>; kjPdhtpYk;> jthG ]< [kuhj;jpYk;> Fu;ghd; nfhLj;jk>; ghq;F ,fhkj;Jf;F ,ilapYk;> j`[;[j; Neuj;jpYk;> nts;spf; fpoikapYk>; ]{[{jpYk;> Fu;Mid Xjp Kbj;jJk>; gu;s; njhOifapd; gpd;Dk>; ]jfh nra;jJk;>,];jp/ghu; nra;Jfz;zPu; tbj;J my;yh`;tplk; JM NfSq;fs;. ghtq;fs; xt;nthd;whf fz; Kd;Nd nfhz;L thUq;fs.; rpwpa tajpype;J nra;j ghtq;fs; jiyapypUe;J fhy;tiu nra;j ghtq;fs; JM nra;Ak; NghJ `k;J ]ythj;Jld; Jtq;fp `k;J ]ythj;Jld; Kbf;Fk; JMf;fs; fG+yhFk;.

,d;W cyfpy; my;yy;gLk; K];ypk; ck;kj;Jf;fhfTk; Fwpg;ghf ,yq;ifapYs;s K];ypq;fspd;  gpur;rpidfSf;fhfTk; Nehahspfs; fldhspfs>; tpjitfs>; mdhijfs>; Nrhjidf;Fw;gl;ltu;fs>; re;jjpfs>; %jhijau;fs>; K];ypkhd Mz;fs>; ngz;fs>; thypgu;fs;> Atjpfs>; ,aw;if mopTfs>; Aj;j mopTfs>; jpUkz Nrhbfisj; NjLgtu;fs;> kj;u]hf;fs;>gs;spthay;fs;>j/th Ntiy nra;gtu;fs;>mdpahakhf rpiwapy; milgl;ltu;fs>;fy;tp fw;Fk; khztu;fs> tpahghuk>; njhopy>; tptrhak; Mfpa midj;Jf;Fk; JM NfOq;fs;.

cyfpy; JM fG+yhFk; ,lq;fspy; mNdfkhd ,lq;fs; kf;fh kjPdhtpy;jhd; mike;jpUf;fpwJ. f/gh Rw;wpYk; -`[Uy; m];tj;-Uf;Dy; akhdp- kP]hg; jq;fg;gPyp-Ky;j]pk; – kfhK ,guh`pk;. ]gh ku;th-kpdh –mugh- K];jypgh- egp (]y;) ut;sh–nrhu;f;f G+q;fh – [d;dJy; gfP Mfpa midj;J ,lq;fspYk; JM fG+yhFk;.

`[;[;[pNy $bapUf;Fk; ,yl;Nrhg ,yl;rk; kf;fspy; ePq;fs;jhd; filrpahdtu;vd;W epidAq;fs;. `[;i[ Kbj;J tPL jpUk;Gk; NghJ ePq;fs;jhd; ,j;jid ,yl;rk; kf;fspYk; my;yh`;Tf;F tpUg;gkhd Kjy; kdpju; vz;ZksTf;F ftiyg; gl;L gl;rhjgg;gl;L my;yh`;tplk; kd;whb neUq;fp tpLq;fs;.

JM Nfw;f fQ;;rj;jdk;glhjPu;fs; gyKiw jpUk;gj; jpUk;g `[; ck;uhTf;F tu Ntz;Lk; vd;W NfSq;fs;. ePq;fs; gpw; fhyj;jpNy fhzf;fpilf;fhj cq;fs; re;jjpfSf;Fk; NfSq;fs;.

vt;tsTjhd; JM Nfl;lhYk; my;yh`; nrhy;ypj; je;j JMf;fis Nfw;gJ tpNrlk.; `p];Gy; m/yk; vd;w fpjhgpy; Fu;Mdpy; te;j midj;J JMf;fSk; egp (]y;) mtu;fs; Nfl;l midj;J JMf;fSk; cz;L. me;j fpjhig vLj;Jf; nfhs;sTk;.mjpfkhf Fu;Md; XJq;fs.; Vnddpy; Fu;Md; XJk; Neuj;jpy; Nfw;f epidj;j JMf;fs; midj;Jk; fG+yhFk;.

cq;fsplk; JM Nfw;f nrhd;dtu;fsJ tplaq;fis Fwpj;J itj;J JM fg+yhFk; midj;J ,lq;fspYk; NfSq;fs.; kwe;J tpl;lhy; ahu; ahnuy;yhk; vd;ndd;d tplaq;fs; gw;wp JM Nfw;f nrhd;dhu;fNsh mtu;fsJ `yhyhd JMf;fis fG+y; nra;Ak;gb JM NfSq;fs;.

fpahkj;Jila msp JkspfsNy kf;fnsy;yhk; fg;gNyhl;Lk; msTf;F mOJ gpuhyhgpj;J egpkhu;fs; $l eg;]p eg;]p vd;W jpf;fw;Wj; jtpf;Fk; NghJ ck;kjp ck;kjp vd;W ck;kj;jpdiug; gw;wp ftiyg;gLk; egp (]y;) mtu;fs; trjp te;Jk; `[; nra;ahjtu; a`{jpahfNth e];uhdpahfNth ,wg;gJ ftiy ,y;iy vd;W vr;rupj;Js;shu;fs;. fG+y; nra;ag;gl `[;[{f;F Rtu;f;fj;ij jtpu $yp ,y;iy vd;Wk; – tPz; Ngr;Rk; ju;f;fKkpy;yhj ghtkw;w `[; nra;jhy; md;W gpwe;j ghyfidg; Nghz;W tPL jpUk;Gfpwhu; vd;Wk; – Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l `[; nra;gtUf;F eufk; tpjpahd 400 Ngiu rpghupR nra;J Rtdj;Jf;F mioj;Jr; nry;Yk; ghf;fpak; toq;fg;gLk; vd;Wk.; `[;[py;rpyT nra;tJ [p`hjpy; rpyT nra;tjw;F rkd; vd;Wk;`uj;Jila ed;ikapy; 700 fpilf;Fnkd;Wk; `uj;Jila ed;ik xd;Wf;F xU yl;rk; Mf 700 yl;rk; ed;ik fpilf;Fnkd;Wk; -ngz;fSila [p`hj; `[; vd;Wk;- ukhshdpy; ck;uh nra;tJ egp  (]y;); cld; `[; nra;tJ Nghd;wJ vd;Wk; -,`;uhk; mzpe;j epiyapy; ,wg;gtu; fpahkj;jpy; jy;gpahTld; vOk;Gthu; vd;Wk; -jy;gpahit Nfw;Fk; kiyfs; fw;fs; midj;Jk; fpahkj;jpy; rhl;rp nrhy;Ynkd;Wk;. `h[pfs; jiytpup Nfhyj;jpNy Jhrp gbe;jtdhf gul;ilj; jiyAld; tpau;j;jtdhf fz;zPUlDk; fk;giyAlDk; mOJ gpyhgpj;jtdhf mugh ikjhdj;jpNy gpr;irf; fhuidg; Nghd;W ifNae;jp epw;Fk; NghJ my;yh`; kyf;Ffisg; ghu;j;J ePq;fs; kdpjidg; gilg;gjw;F MNyhrid Nfl;l NghJ ,uj;jj;ij Xl;lf; $batu;fisah gilf;fg;Nghfpwha; vd;W Nfl;Bu;fNs mtu;fs; vdJ mr;rj;jhy; fz;zPu; Xl;Ltijg; ghUq;fs; vd;W kyf;Fkhu;fsplj;jpNy ngUikg;gLfpd;whd;. xU ck;uhTf;Fk; kw;w ck;uhTf;Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpy; nra;j ghtj;jpw;F  fg;ghuh vd;Wk; mugh ehspy; yl;Nrhg yl;r kf;fs; yl;rf; fzf;fhd tplaq;fis Mapuf; fzf;fhd ghirfspy; Nfl;lhYk; ve;j tpj jLkhw;wKk; Vw;glhj ug;ghfpa my;yh`; fPo; thzj;Jf;F ,wq;fp vd;dplk; kd;dpg;G Nfw;gtu;fs; ,y;iyah kd;dpg;gjw;F vd;dplk; Nfw;gtu;fs; ,y;iyah  nfhLg;gjw;F vd;W Nfl;L tpl;L my;yh`; $Wthd;. kyf;FfNs ePq;fNs rhl;rpahf ,Uq;fs; ehd; midtiuAk; kd;dpj;J tpl;Nld; vd;W $Wfpwhd; vd;Wk;. mugh ehspy; my;yh`; eufj;jpypUe;J tpLjiy nra;tJ Nghd;W NtW ve;j xU ehspYk; tpLjiy nra;tjpy;iy vd;Wk; fpahkj; ehspy; `[Uy; m];tj; fy;Yf;F ,U fz;fSk; xu ehTk; nfhLf;fg;gLk; vd;Wk; mij <khDld; Kj;jpatu;fis mJ rhl;rp nrhy;Ynkd;Wk; Uf;Ds; akhdpapy; Xjg;gLk JMTf;F MkPd; nrhy;tjw;F 70 Mapuk; kyf;Ffs; epakpf;fg;gl;bUf;fpwhu;fs; vd;Wk; f/ghitf; fz;lJk; Nfw;Fk; JM fG+y; vd;Wk; mugh ehspy; Nfw;fg;gLk; JM fG+yhFkh vd;W re;Njfpg;gJ ghtk; vd;Wk;; vg;gb jq;fj;ij ciyf; $lj;jpy; R+lhf;fp jl;b Mofhf eif nra;tJ Nghd;W my;yh`; `h[pfis jl;b kpjpf;f itj;J Kl;b Nkhj itj;J nta;ypy; fhaitj;J  tpau;itapy; %o;f itj;Jkdpjg; Gdpjdhf Mf;Ffpwhd; vd;Wk; `h[p Vioahf khl;lhd; vd;Wk;- egpatu;fspd; kuzj;jpd; gpd; ]pahuj; nra;jhy; mtu;fis tho;ehspy; Neubahf re;jpj;jJ Nghd;wJ vd;Wk;  `[;gw;wp Vuhskhd rpwg;Gfs; nrhy;yg;gl;bUf;fpd;wd. ,it midj;ijAk; mile;J nfhs;s vy;yhk; ty;y my;yh`; ,q;F $bapUg;gtu;fs; midtUf;Fk;  mUs; Gupthdhf. MkPd;.,q;F te;jpUf;Fk; midtUf;Fk; `[; flikahFk; vd;W epidf;fpNed;. vdNt mijg; gpw;Nghl Ntz;lhk;.

5 tplaq;fs;tu Kd; `[;i[ nra;J tpl Ntz:lk; kuzk;>Neha;>tWik-murhq;f flLg;ghL- topg;gak;.

cjhudkhf Nghd tUlk; capNuhbUe;jtu; ,e;j tUlk; kuzpj;J tplyhk;. Nehapy; tpOe;J tplyhk;. tprhTf;F fl;Lg;ghL te;J tplyhk;> Aj;j gak>; njhw;W Neha; gak; te;J tplyhk;.tajhfp vJTNk nra;a Kbahj gy`Pdkhd js;shj tajpy; `[;[{f;Fg; Gwg;gLtij tpl jplfhj;jpukhd thypg tajpy; nrdwhy;jhd; `[;[{ila fpupiafis nra;a cjtpahf ,Uf;Fk;.

JM Nfw;Fk; NghJ ePq;fs; ,Uf;Fk; ,lj;jpd; rpwg;ig kdjpy; nfhz;L thUq;fs; my;th`;tpd; goikahd Myak; Nfhlhd Nfhbg; Ngu;fspd; ghtq;fs; kd;dpf;fg;gll; euf tpLjiy fpilj;j  f/ghTk; mugh ikjhdKk; egpatu;fspd; re;epjhdj;jpYk; JM cWjpahf fG+yhFk; vd;w cWjpAld; NfSq;fs;.

Jhu Njrj;jpypUe;J Vuhshkhd ghtq;fisAk;. gpur;rpidfisAk; ftiyfisAk; NjitfisAk; %l;ilahf  Rke;J nfhz;L te;J cd;Dila Kw;w ntspapy; ,wf;fpapUf;fpNwd;. cdJ mUis Ntz;b cdJ thrw;gbapNy xU gpr;irf; fhuidg; Nghy xU kp];fPidg; Nghy> eLf; fhl;by; top jtwpaidg; Nghy ghiy tdj;jpy; jpf;Fj; njupahJ jtpg;gtidg; Nghy eLf; flypy; jj;jspg;gtidg; Nghy Mfhaj;jpypUe;J me;juj;jpy; tplg;gl;ltidg; Nghy milf;fyk; Njb te;jpUf;fpNwd;.

my;yh`;Nt! ehdpUf;Fk; epiyiaf; nfhQ;rk; ghu;. jitpup Nfhyj;jpNy Jhrp gbe;jtdhf gul;lij; jiyAld; fz;zPUlDk; fk;giyAlDk;. tpau;it gbe;jtdhf Fw;wq;fis xg;Gf; nfhz;L gzpe;jtdhfTk; jho;e;jtdhfTk; cd;Di;la tprhykhd kd;dpgig ehb te;jpUf;fpNwd;. ,e;j ,lj;j;pNy ve;j xU  ghtj;ijNaDk; kd;dpf;fhJ tpl;L itj;J tplhNj. ve;j xU  ftiyiaNaDk; Nghf;fhJ tpl;LtplhNj.ve;j xU MFkhd NjitiaAk; epiwNtw;whky; tpl;L itj;J tplhNj. ve;j xU gpur;rpidiaAk; jPu;f;fhky; tpl;L itj;J tplhNj. ve;j xU NehiaAk; Rfkhf;fhky; tpl;L itj;J tplhNj. ve;j xU JMTf;Fk; mq;fPfhuk; juhky; tpl;L itj;J tplhNj.vq;fis kd;dpf;fhky; vkJ Njitfis epiw Ntw;whky; ntWq;ifNahL jpUg;gp mDg;gp tplhNj.

vy;yhk; ty;y my;yh`; ,q;F $bapUg;gtu;fs; midtUf;Fk; mtu;fSila FLk;gj;jhUf;Fk; fG+yhd `[; nra;Ak; ghf;fpaj;ij ey;fp  ,e;j `h[pfsJ JMf;fis fG+y; nra;J ,tu;fSila `[;[{f; fpupiafis ,Nyrhf;fp mtu;fSf;F ew;Rfj;ij nfhLj;J mtu;fSila `[;i[ `[; kg;Uuhd fG+yhd `[;[hf Mf;fp mjw;F $ypahf cau;jukhd Rtdj;jpy; mtdJ jpUg;jpia jUthdhf! MkPd;.

t];]yhK miyf;Fk; tu`;kJy;yh`p tgufhJ`{

Leave a Reply

Your email address will not be published.